فصلنامه حکمرانی و توسعه

فصلنامه حکمرانی و توسعه به منظور فراهم آوردن بستری برای ارائه مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت از زمستان 1396 به صورت هر سه ماه یکبار به چاپ می رسد. مطالب ارائه شده به فصلنامه باید مطالعات اصلی و منتشر نشده در سایر مجلات یاشد.

برخی ار اهداف فصلنامه حکمرانی و توسعه  به شرح ذیر است :

 - توسعه و گسترش مطالعات و پژوهش­های انجام شده توسط اعضای محترم هئیت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی کشور

 - ارائه راهکارهای علمی در راستای رفع مشکلات مدیریتی کشور و منطقه بر مبنای نتایج پژوهشهای کاربردی

 - نقد و بررسی تئوریها و نظریات علم مدیریت و کاربردی کردن این نظریات

 - انتشار یافته های جدید علمی و کاربردی مدیریت به منظور ارتقاء دانش کارشناسان و متخصصین کشور

 - فراهم آوردن زمینه تبادل نظر و ارتباط بین پژوهشگران و متخصصان مدیریت

 

 

مقالات پربازدید

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، زمستان 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

مدیر مسئول سردبیر