کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر آینده آموزش عالی با رویکرد تحلیل تأثیر متقابل

دوره 1، شماره 3، مهر 1400، صفحه 3-52

10.22111/jipaa.2022.333141.1048

علی اصغر پورعزت؛ حسن زارعی متین؛ حمید رضا یزدانی؛ کتایون خورشیدی


ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 89-103

10.22111/jipaa.2021.132978

نورمحمد یعقوبی؛ ریحانه پورحسن