کلیدواژه‌ها = مدیریت
حکمرانی و توسعه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400

10.22111/jipaa.2021.132971

علی اصغر پورعزت