تعداد مقالات: 11
2. حکمرانی و توسعه

دوره 2، شماره 1، بهار 1400

علی اصغر پورعزت


4. نقد مدیریت دولتی و مدیریت توسعه در ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 31-43

رضا واعظی


5. تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه‌ای کیفیت بوروکراسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 23-40

ثریا فرج زاده؛ حبیب ابراهیم پور؛ باقر عسگرنژاد نوری


6. تعالی خدمات عمومی و شبه پارادایم‌های مدیریت دولتی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 45-66

رضا واعظی؛ شهلا سهرابی


8. نقش مدیریت منابع انسانی در نوآوری سازمانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 77-88

سهند اکبری


9. ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 89-103

نورمحمد یعقوبی؛ ریحانه پورحسن


10. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد کارکنان

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 105-114

بختیار آفتابی؛ هیرش سلطان پناه


11. سنجش میزان رضایت ارباب‌ رجوع به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره کریتیک

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 115-127

حسن شیخی؛ هیرش سلطان پناه