تعداد مقالات: 19

2. حکمرانی و توسعه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400

علی اصغر پورعزت


6. نقد مدیریت دولتی و مدیریت توسعه در ایران

دوره 1، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 31-43

رضا واعظی


7. تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه‌ای کیفیت بوروکراسی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-40

ثریا فرج زاده؛ حبیب ابراهیم پور؛ باقر عسگرنژاد نوری


8. بررسی رابطه استرس شغلی و قصد ماندن با نقش تعدیل‌گر جو سازمانی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 27-41

شبنم زرجو؛ غلامرضا طالقانی؛ بهزاد احمدبیگی


9. تعالی خدمات عمومی و شبه پارادایم‌های مدیریت دولتی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 45-66

رضا واعظی؛ شهلا سهرابی


11. سازمان هوشمند؛ رهیافت توسعه مبتنی بر اصلاح نظام اداری

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 43-60

نجمه مهدی‌بیگی؛ اسماعیل یعقوبی


12. طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تأکید بر نقش جامعه مدنی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 61-85

محبوبه رشیدی؛ علیرضا اسدزاده؛ مصطفی ملکی


13. نقش مدیریت منابع انسانی در نوآوری سازمانی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 77-88

سهند اکبری


15. ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 89-103

نورمحمد یعقوبی؛ ریحانه پورحسن


16. بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 103-124

شمس الدین نیک منش؛ حمیدرضا نعمت الهی؛ افسانه رضایتی چرانی


17. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد کارکنان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 105-114

بختیار آفتابی؛ هیرش سلطان پناه


18. سنجش میزان رضایت ارباب‌ رجوع به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره کریتیک

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 115-127

حسن شیخی؛ هیرش سلطان پناه


19. ارزیابی و سنجش سواد مالی کارکنان استانداری گیلان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 125-146

سجاد صالحی کردآبادی؛ فرزانه زاددوستی؛ پروانه زاددوستی