تعداد مقالات: 3
2. نقد مدیریت دولتی و مدیریت توسعه در ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 31-43

رضا واعظی


3. تعالی خدمات عمومی و شبه پارادایم‌های مدیریت دولتی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 45-66

رضا واعظی؛ شهلا سهرابی