دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

حکمرانی مشارکتی و اهمیت آن در مبارزه با فساد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22111/jipaa.2022.335127.1050

محمدشعیب عارفی


نقش مدیریت فناوری اطلاعات در رسیدن به حکمروایی خوب شهری با تأکید بر مشارکت شهروندان ( مطالعه موردی: شهر زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22111/jipaa.2022.323619.1038

عیسی شیبانی امین؛ الله یار بیگی فیروزی


تعامل و تقابل حکمرانی توسعه انرژی و حفاظت از محیط زیست: واکاوی ابعاد شکل‌گیری پدیده گردوغبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22111/jipaa.2022.352716.1063

اشرف پسندیده؛ مریم کیقبادی؛ غلامرضا حیدری


تحلیل سیستم حکمرانی شبکه‌ای توسعه پایدار مناطق محروم کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22111/jipaa.2022.350230.1061

مرضیه صمدی فروشانی؛ محمدجواد کیهان پور؛ فرشید شکر خدایی


بررسی تأثیرات توسعه پایدار شهری بر حاکمیت شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1401

10.22111/jipaa.2022.342882.1055

فاطمه بسکابادی؛ زهرا رجایی؛ برات اله زارع سنجدکی