حکمرانی مشارکتی و اهمیت آن در مبارزه با فساد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حقوق عمومی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

10.22111/jipaa.2022.335127.1050

چکیده

حکمرانی مشارکتی که گاهاً دموکراسی مشارکتی نیز نامیده می‌شو‌د به اشکالی از حکمرانی اطلاق می‌شود که در آن شهروندان و سایر بازیگران غیردولتی قدرت نفوذ و مشارکت در کنترل و فرآیندهای تصمیم‌گیری عمومی که بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد را دارند. در نظام‌های سنتی دموکراسی نمایندگی، شهروندان غالباً به اطلاعات دسترسی ندارند، فرصت‌های کافی برای گفتگو و مذاکره معنادار با بازیگران عمومی ندارند و از فرآیندهای مشورت و تصمیم‌گیری عمومی کنار گذاشته می‌شوند. شیوه‌های حکمرانی مشارکتی از طریق ارتقای اطلاعات شهروندان، آگاهی از حق‌ها، مشارکت و نفوذ به دنبال رفع این «نواقص دموکراتیک» هستند.

از اوایل دهه 1990، تعداد زیادی از نوآوری‌های حکمرانی مشارکتی، هم در «دموکراسی‌های مستقر یا پایدار» و هم «دموکراسی‌های نوظهور» در سراسر جهان معرفی شده‌اند. به هر روی، اکنون ارزش حکمرانی مشارکتی هم به عنوان وسیله‌ای برای افزایش بازدهی حکمرانی و توسعه و هم به عنوان یک هدف فی نفسه، به دلیل ارزش ذاتی مشارکت شهروندان، به طور گسترده پذیرفته شده است.

در حالی که حکمرانی مشارکتی نوید مزایای بالقوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را می‌دهد، تجربه نشان داده که موانع مهمی نیز برای دستیابی به مشارکت فراگیر و موثر شهروندان وجود دارد. علی‌رغم این چالش‌ها، حکمرانی مشارکتی یک پدیده به‌سرعت در حال گسترش است، هم از نظر مقیاس و هم از نظر پوشش ابتکارات حکمرانی مشارکتی و هم از نظر طیف شیوه‌ها و رویکردهایی است که توسط جامعه مدنی و بازیگران دولتی در سراسر جهان توسعه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Participatory governance and its importance in the fight against corruption

نویسنده [English]

  • MOHAMMASHOAIB AREFI
Public Law, Faculty of Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Participatory governance, sometimes called participatory democracy, refers to a form of governance in which citizens and other non-governmental actors have the power to influence and participate in the control and public decision-making processes that affect their lives. have. In traditional systems of representative democracy, citizens often do not have access to information, do not have sufficient opportunities to talk and negotiate meaningfully with public actors, and are excluded from public consultation and decision-making processes. Practices of participatory governance seek to address these "democratic shortcomings" by promoting citizens' information, awareness of rights, participation and influence.

Since the early 1990s, a number of innovations in participatory governance have been introduced around the world, both in "established or stable democracies" and in "emerging democracies." However, the value of participatory governance is now widely accepted both as a means to increase the efficiency of governance and development and as an end in itself, because of the inherent value of citizen participation.

While participatory governance promises potential political, social, and economic benefits, experience has shown that there are significant barriers to achieving inclusive and effective citizen participation. Despite these challenges, participatory governance is a rapidly evolving phenomenon, both in scale and in the coverage of participatory governance initiatives, as well as in the range of practices and approaches developed by civil society and government actors around the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • participation
  • corruption