اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اصغر پورعزت

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

pourezzatut.ac.ir

سردبیر

دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

yaghoubimgmt.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر رحمت اله قلی‌پور سوته

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rgholiporut.ac.ir

دکتر عباس منوریان

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران

amonavarut.ac.ir
09335526098

دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

yaghoubimgmt.usb.ac.ir

دکتر علیرضا موغلی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران

mooghaliyahoo.com

دکتر حبیب ابراهیم‌پور

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

h_ebrahimpouruma.ac.ir

دکتر امین رضا کمالیان

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

kamalianmgmt.usb.ac.ir

دکتر فریبرز رحیم نیا

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

r_niaum.ac.ir

دکتر میرعلی سیدنقوی

مدیریت دولتی دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

seyednaghaviatu.ac.ir

دکتر سید علیقلی روشن

مدیریت دولتی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

salirowshangmail.com

دکتر مهدی کاظمی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

mehdykazemiuk.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر عادله دقتی

مدیریت دولتی دکتری، مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

adele.deghati68yahoo.com

مدیر اجرایی

شبنم زرجو

مدیریت منابع انسانی دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

shabnam.zarjouut.ac.ir

ویراستار انگلیسی

علیرضا اسدزاده

مدیریت دولتی دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

aasadzadehut.ac.ir