اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اصغر پورعزت

مدیریت دولتی مدیر مسئول

pourezzatut.ac.ir

سردبیر

دکتر شهلا سهرابی

مدیریت دولتی سردبیر

modiran77gmail.com
0000-0002-0840-8823

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید مهدی الوانی

مدیریت دولتی استاد

alvaniglobalization.ac.ir

دکتر علی اصغر پورعزت

مدیریت دولتی استاد

pourezzatgmail.com

دکتر رضا واعظی

مدیریت دولتی استاد

theory.managementgmail.com

دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیریت دولتی استاد

a.faghihisrbiau.ac.ir

دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

مدیریت دولتی دانشیار

gmemargmail.com

دکتر شهلا سهرابی

مدیریت دولتی استادیار

modiran77gmail.com
0000-0002-0840-8823