داوران

  نام داور سمت / سازمان
غلامرضا طالقانی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
طیبه عباسی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباس نرگسیان استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سید کمال واعظی دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عادله دقتی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ایران
علی قربانی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران
مجتبی امیری دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
احد رضایان قیه‌باشی دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی حمیدی‌زاده استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پردیس فارابی قم ، قم، ایران
محسن علیزاده ثانی استادیار، گروه مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
محمد دوستدار دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
غلامعلی طبرسا استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علی پیران‌نژاد دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا اسدزاده دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدرضا اسماعیلی گیوی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ندا محمد اسماعیلی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
غلامرضا معمارزاده دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
شهره مستور طهرانی دکتری مدیریت محیط زیست، گروه مدیریت شهری، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، تهران، ایران
شبنم زرجو دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سید حامد هاشمی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز گیلان، گیلان، ایران
طیبه امیرخانی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسن عابدی جعفری استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ریحانه پورحسن دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ایران