کلیدواژه‌ها = حکمرانی
طراحی مدل یادگیری و توسعه مهارتهای نرم منابع انسانی در سازمانهای دولتی

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 3-36

10.22111/jipaa.2024.421721.1140

مینا بوستانی راد؛ سید مهدی الوانی؛ علی حمیدی زاده


طراحی الگوی دولت باز با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 65-78

10.22111/jipaa.2024.425717.1144

اسما صالحی نودز؛ نور محمد یعقوبی


سیاست مصرف پایدار: بازشناسی چالش‌های مدیریت سبک زندگی موردمطالعه: وزارت بازرگانی عراق

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 95-118

10.22111/jipaa.2024.403691.1125

مامون علی ابراهیم؛ سعید شریفی؛ یونس خضر السبعاوی؛ مهرداد صادقی


واکاوی ابعاد مشارکت اجتماعی شهروندان در تحقق حکمرانی خوب

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 63-88

10.22111/jipaa.2023.406258.1127

مهدی اسدبک؛ بهروز رضایی منش؛ فتاح شریف زاده


تدوین مدل بومی حکمرانی برای نظام سلامت ایران با رویکرد شبکه‌ای

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 147-176

10.22111/jipaa.2023.414955.1136

حامد سلیمانی؛ داود حسین پور؛ میرعلی سید نقوی


حکمرانی و توسعه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400

10.22111/jipaa.2021.132971

علی اصغر پورعزت