کلیدواژه‌ها = مؤلفه‌های ساختاری
ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 89-103

10.22111/jipaa.2021.132978

نورمحمد یعقوبی؛ ریحانه پورحسن