حکمرانی و توسعه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400

10.22111/jipaa.2021.132971

علی اصغر پورعزت


تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه‌ای کیفیت بوروکراسی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-40

10.22111/jipaa.2021.132974

ثریا فرج زاده؛ حبیب ابراهیم پور؛ باقر عسگرنژاد نوری


بررسی رابطه استرس شغلی و قصد ماندن با نقش تعدیل‌گر جو سازمانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 27-41

10.22111/jipaa.2021.136833

شبنم زرجو؛ غلامرضا طالقانی؛ بهزاد احمدبیگی


سازمان هوشمند؛ رهیافت توسعه مبتنی بر اصلاح نظام اداری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 43-60

10.22111/jipaa.2021.136834

نجمه مهدی‌بیگی؛ اسماعیل یعقوبی


طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تأکید بر نقش جامعه مدنی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 61-85

10.22111/jipaa.2021.136835

محبوبه رشیدی؛ علیرضا اسدزاده؛ مصطفی ملکی


ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 89-103

10.22111/jipaa.2021.132978

نورمحمد یعقوبی؛ ریحانه پورحسن


بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 103-124

10.22111/jipaa.2021.136837

شمس الدین نیک منش؛ حمیدرضا نعمت الهی؛ افسانه رضایتی چرانی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد کارکنان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 105-114

10.22111/jipaa.2021.132979

بختیار آفتابی؛ هیرش سلطان پناه


ارزیابی و سنجش سواد مالی کارکنان استانداری گیلان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 125-146

10.22111/jipaa.2021.136838

سجاد صالحی کردآبادی؛ فرزانه زاددوستی؛ پروانه زاددوستی


شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر آینده آموزش عالی با رویکرد تحلیل تأثیر متقابل

دوره 1، شماره 3، مهر 1400، صفحه 3-52

10.22111/jipaa.2022.333141.1048

علی اصغر پورعزت؛ حسن زارعی متین؛ حمید رضا یزدانی؛ کتایون خورشیدی


مروری بر نسل‌های منابع انسانی در محیط‌های کاری

دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 3-36

10.22111/jipaa.2021.154558

سهند اکبری؛ آرین قلی پور؛ عباس نرگسیان