دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

حکمرانی مشارکتی و اهمیت آن در مبارزه با فساد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22111/jipaa.2022.335127.1050

محمدشعیب عارفی