تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه‌ای کیفیت بوروکراسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سازمان‌های دولتی، گروه مدیریت دولتی و گردشگری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی و گردشگری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه‌ای کیفیت بوروکراسی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان هشت سازمان مرکزی از سازمان‌های اقتصادمحور شهرستان تبریز به تعداد 1775 نفر است که بر اساس جدول مورگان، 317 نفر به‌عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های مورد نیاز شامل چهار پرسشنامه چناقچی (1390) برای اقتدارگرایی، پرسشنامه رهبر قاضی و همکاران (1397) برای محافظه‌کاری، فرهمند و همکاران (1393) برای دموکراسی، مجاهد (1380) برای تغییرطلبی در جهت‌گیری سیاسی است. همچنین از پرسشنامه احمدی و همکاران (1391) برای کیفیت بوروکراسی، و درنهایت از پرسشنامه بیگدلو باقری (1397) برای کارآمدی دولت استفاده گردید که روایی آنها بر اساس روایی سازه، تشخیصی و همگرا مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت تأثیر منفی دارد و ایدئولوژی سیاسی بر کیفیت بوروکراسی تأثیر مثبت می‌گذارد و کیفیت بوروکراسی بر کارآمدی دولت تأثیر منفی دارد. همچنین، کیفیت بوروکراسی در رابطه بین ایدئولوژی سیاسی و کارآمدی دولت نقش واسطه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Political Ideology on Government Efficiency with the Mediating Role of Bureaucratic Quality

نویسندگان [English]

  • Soraya Farajzadeh 1
  • Habib Ebrahimpour 2
  • Bagher Asgarnezhad Nouri 3
1 MSc. Student of Management of governmental organizations, Department of Public Administration and Tourism, Faculty of Management and Economics, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Professor, Department of Public Administration and Tourism, Faculty of Management and Economics, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of political ideology on government efficiency with the mediating role of bureaucratic quality. This research is an applied goal that has been done in a descriptive survey method. The statistical population of the study includes all employees of eight central organizations of economics-based organizations in Tabriz, 1775 people, which according to Morgan table, 317 people were selected as a statistical sample using stratified random sampling. The required data collection tools include four questionnaires: Chenagchi (2011) for authoritarianism, Leader Ghazi et al. (2015) for conservatism, Farahmand et al. (2014) for democracy, and Mojahedin (2001) for change in political orientation. Also, Ahmadi et al.'s (2012) questionnaire was used for the quality of bureaucracy, and finally the Bigdelou Bagheri (2015) questionnaire was used for government efficiency, the validity of which was confirmed based on structural, diagnostic and convergent validity. Findings indicate that political ideology has a negative effect on government efficiency and political ideology has a positive effect on the quality of bureaucracy and the quality of bureaucracy has a negative effect on government efficiency. Also, the quality of bureaucracy mediates the relationship between political ideology and government efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political ideology
  • Government efficiency
  • Quality of bureaucracy
  • Economics-oriented organizations
پاتنام، رابرت (1377). دموکراسی و سنت‌های مدنی (ترجمه محمدتقی دلفروز)، تهران: دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور.
Andrew F., Johnson, K., & Roberto, J. (2019). Elections and selection: The role of political ideology in selection decisions. Human Resource Management Review, 23, 14-27.
Briscoe, F., & Joshi, A. (2017). Bringing the boss's politics in: Supervisor political ideology and the gender gap in earnings. Academy of Management Journal, 60(4), 1415-1441.
Chin, M. L., Hambrick, D. C., & Treviño, L. K. (2013). Political ideologies of CEOs: The influence of executives' values on corporate social responsibility. Journal of Administrative Science, 58(2), 197-232.

Tzelgov, E., & Wabg, Y. T. (2016). Electoral Studies: Party ideology and clientelistic linkage. Electoral Studies, 44, 374-387.

Greenhouse, S. (2012). Here's a memo from the boss: Vote this way. The New York Times.
Jost, J. T., Federico, C. M., & Napier, J. L. (2009). Political ideology: Its structure, functions, and elective affinities. Annual Review of Psychology, 60, 307-337.
Jost, J. T., Nosek, B. A., & Gosling, S. D. (2008). Ideology: Its resurgence in social, personality, and political psychology. Perspectives on Psychological Science, 3(2), 126-136.
Kearney, R., & Berman, E., (1999). Public Sector Performance: management, motivation, and measurement. West view Press;
Schwab, K., & Sala-i-Martín, X. (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016.
Tugend, A. (2015). Speaking freely about politics can cost you your job. The New York Times. Retrieved from https://nyti.ms/2kdGZZt.
UNPAN (2008). World Public Sector Report (WPSR)-People Matter: Civic Engagement in Public Governance. United Nations, New York.