ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های ساختاری حکمرانی خوب در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شده است.بر این اساس، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌باشند که تعداد 187 نفر به‌عنوان اعضای نمونه با استفاده از روش طبقه‌‌ای تصادفی انتخاب شدند و داده‌های مورد نیاز به‌وسیله پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته از میان آنان جمع‌آوری گردید. روایی صوری ابزار تحقیق، نتایج قابل قبولی را نشان داد و برای پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان ضریب آلفا برای مؤلفه‌های پژوهش بیش از 7/0 به ‌دست آمد. درنهایت،نتایج تجزیه‎وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده حاکی از آن است که مؤلفه‌های ساختاری حکمرانی خوب (شامل شفافیت، پاسخگویی، رهبری و مدیریت، کارایی و اثربخشی، مسئولیت‌پذیری، کنترل و نظارت، و اهداف و مأموریت) در دانشگاه سیستان و بلوچستان از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Status of Structural Components of Good Governance in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Nour Mohammad Yaghoubi 1
  • Reyhaneh Pourhassan 2
1 Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, University of Sistan & Blouchestan, Zahedan, Iran
2 Ph.D. in Public Administration, University of Sistan & Blouchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the status of structural components of good governance in University of Sistan and Baluchestan. Accordingly, this research is descriptive-survey in terms of practical purpose and in terms of nature and method of data collection. The statistical population of the study is the faculty members of Sistan and Baluchestan University that 187 people were selected as sample members using the stratified random sampling method and the required data were collected by a researcher-made questionnaire. The face validity of the research instrument showed acceptable results and Cronbach's alpha method was used for the reliability of the research instrument. The alpha coefficient for the research components was more than 0.7. Finally, the results of the analysis of the collected data indicate that the structural components of good governance (including transparency, accountability, leadership and management, efficiency and effectiveness, accountability, control and oversight, and goals and mission) in Sistan and Baluchestan University are not good condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good governance
  • Higher education
  • Structural components
  • University of Sistan and Baluchestan
احمدی رضایی، حسین؛ اجتهادی، مصطفی؛ قورچیان، نادرقلی؛ محمدداودی، امیرحسین (1396). ارزیابی وضعیت حاکمیت خوب دانشگاهی با استقلال سازمانی و قابلیت پاسخگویی. مطالعات مدیریت راهبردی، 29، 179-202.
پورحسن، ریحانه؛ سالارزهی، حبیب‌الله؛ روشن، علیقلی؛ یعقوبی، نورمحمد؛ دهقانی، مسعود (1399). ارائه الگویی چهار لایه برای امکان‌سنجی و استقرار اثربخش حکمرانی خوب در آموزش عالی. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(50)، 143-162.
رجایی، امیر (1396). بررسی وضعیت حکمرانی در بخش آموزش از منظر نظام ارتباطی آن در کشورهای جهان. فصلنامه علمی ترویجی سیاست نامه علم و فناوری، 7(4)، 25-34.
روشن، احمدرضا؛ متوسلی، محمود (1397). الگوی ذینفع‌مداری مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقای کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. فصلنامه پژوهش در نظام آموزشی، 41(12)، 81-100.
رونقی، محمدحسین؛ محمودی، جعفر؛ ابوالقاسمی، امیر (1394). اندازه‌گیری بلوغ حاکمیّت دانشگاهی. اندیشه مدیریت راهبردی، 9(2)، 135-156.
رهنورد، فرح‎الله؛ عباس‌پور، باقر (1386). حاکمیت خوب و امکان پیاده‌سازی آن در ایران. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 18(55)، 25-38.
سجادی، سیده اعظم؛ فتحی مقدم، عبدالله؛ آزرمی، سمیه (1396). مروری بر نظارت آموزشی اثربخش. نشریه مطالعات آموزشی، 5(1)، 41-47.
سلیمی، جلیل؛ مکنون، رضا (1397). فراتحلیل کیفی پژوهش‌های علمی ناظر بر مسئله حکمرانی در ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، 1(10)، 1-30.
شفایی یامچلو، طاهره؛ آبیلی، خدایار؛ قراملکی، احدفرامرز (1398). مطالعه شناخت وضعیت موجود مسئولیت اجتماعی دانشگاه مبتنی بر الگوی والایس بر اساس دیدگاه اعضای هیأت علمی، مطالعه موردی: دانشگاه تهران. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران، 8(4)، 81-100.
صفریان، روح‌الله؛ امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد (1396). الگوی حکمرانی خوب؛ سرمایه اجتماعی و توسعه همه‌جانبه. فصلنامه دولت‌پژوهی، 3(21)، 145-181.
عیوضی، محمدرحیم؛ مرزبان، نازنین؛ صالحی، معصومه (1396). از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار. فصلنامه راهبرد، 26(85)، 55-85.
فاطمی‌نیا، سیاوش (1387). فرهنگ شهروندی محصول و محمل حاکمیت خوب، سازمان کارا و شهروند فعال. فصلنامه رفاه اجتماعی، 26(7)، 35-59.
Abdel, A. A. (2016). Universities’ Leadership Style in the Light of Governance Principles. International Review of Management and Business Research, 5(3), 1-15.
Åse, G., Peter, M. & Harry, D. (2017). Change in university governance structures in continental Europe. Higher Education quarterly, 71(3), 274-289. 
Avram, E., & Avasilcai, S. (2014). Business Performance Measurement in Relation to Corporate Social Responsibility: A Conceptual Model Development. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 109, 1142-1146.
Bebchuk L., Cohen A. & Wang C. (2013). Learning and the Disappearing Association between Governance and Returns. Journal of Financial Economics, 108(2), 323-348.
Bevir, M. (2013). Governance, A very short introduction. Oxford, UK: Oxford University Press, 33-36.
Chan, S. J., & Yang, C. Y. (2018). Governance styles in Taiwanese universities, Features and effects. International Journal of Educational Development, 63, 29-35.
CUC (Committee of University Chairs). (2009). Guide for Members of Higher Education Governing Bodies in the UK. Bristol: CUC Publication.
David, A. M. (2016). Assessing the research efficiency of higher education institutions in Chile: A data envelopment analysis approach. International Journal of Educational Management, 30(6), 809-825.
Dennison, J. D. (2006). From a Community College to University: A Personal Commentary on the Evolution of an Institution. Canadian Journal of Higher Education, 36(2), 107-124.
Dietmar, B. (2013). Changing Governance Models in Higher Education, the Case of the New Managerialism. Swiss Political Science Review, 5(3), 1-24.
Feng, Y. (2003). Democracy, Governance and Economic performance; Theory and Evidence. Camdridge: MA, MIT press. 84-99.
Giebels, D., Van Buuren, A. & Edelenbos, J. (2012). Ecosystem-Based Management in the Wadden Sea: Principles for the Governance of Knowledge. Journal of Sea Research, 82, 176-187.
Graham. J, & Plumptre. T. (2013). Governance and Good Governance: International and Aboriginal Perspectives, 3-15.
IGOPP (Institute for Governance of Private and Public organizations). (2007). Report of the Working Group on University Governance, Montreal.
IUQB (Irish Universities Quality Board). (2007). A Framework for Quality in Irish Higher Universities: Concerted Action for Institutional Improvement, Dublin.
Kosack, S., Fung, A. (2014). Does transparency improve governance? Annual. Review of Political Science, 17(1), 65-87.
Miles, P. C., Michael, P., Grant, M. & Danuse, B. (2018). Higher education: exploring productivity over time. Journal of Applied Research in Higher Education. 10(4), 534-546.
Moraru, L. (2012). The Romanian Modern University in the Frame of the Academic Profession and Governance. Social and Behavioral Sciences, 69, 79-88.
Shattock, M. (2006). Good Governance in Higher Education. Open University Press، New York: McGraw-Hill Education. 140-153.
Yacoub, N. (2016). Universities’ Leadership Style in the Light of Governance Principles. International Review of Management and Business Research, 5(3), 1092-1114.
Yáñez, S., Uruburu, Á., Moreno, A. & Lumbreras, J. (2019). The sustainability report as an essential tool for the holistic and strategic vision of higher education institutions. Journal of Cleaner Production, 207, 57-66.
Yonezawa, A. (2014). The Academic Profession and University Governance Participation in Japan: Focusing on the Role of Kyoju-kai. Educational Studies in Japan, 8, 19-31.
Yousaf, M., Freeha, I. & Abida, E. (2016). Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan. Government Information Quarterly, 33(1), 200-209.