شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد کارکنان از دیدگاه رؤسای دادگستری استان کردستان با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی صورت گرفته است. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه رؤسای دادگستری‌های استان کردستان به تعداد 15 نفر می‌باشد که به علت تعداد کم آنها از روش سرشماری استفاده گردید و سپس پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی در اختیار آنها قرار گرفت و درنهایت، داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار Expert Choice 11 و برمبنای روش AHP مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که به ترتیب همکاری با ضریب اهمیت 0/328، ابتکار عمل با 0/254، رهبری با 0/220 و کیفیت کار با 0/198 در رتبه‌های اول تا چهارم عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد کارکنان در دادگستری این استان قرار گرفتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Factors Affecting Employee Performance

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Aftabi 1
  • Hierash Soltanpanah 2
1 PhD. Candidate, Department of Management, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, University of Islamic Azad, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, University of Islamic Azad, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and prioritize the effective factors in evaluating the performance of employees from the perspective of the Chief Justice of Kurdistan Province using the method of hierarchical analysis. This research is applied in terms of purpose and based on descriptive correlational collection method. The statistical population of the study includes all heads of justice in Kurdistan province, 15 people, who due to their small number, the census method was used and then a hierarchical analysis questionnaire was provided to them. Finally, the data were analyzed by Expert Choice 11 software based on AHP method. Findings of the study showed that cooperation with a coefficient of importance of 0.328, initiative with 0.254, leadership with 0.220 and quality of work with 0.198 in the first to fourth ranks are effective factors in evaluating the performance of employees in the judice of Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Heads of judiciary
  • Kurdistan province
  • Hierarchical analysis
احمدپور، احمد؛ رسائیان، امیر (1388). بررسی رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با نوسان‌های بازده سهام و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، (17)1، ‪75-92.
دباغ، رحیم؛ احمدی، ساناز (1396). ارزیابی عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب با مدل کارت امتیاز متوازن (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی). مجله آب و فاضلاب، 2(1)، 51-63.
رازانی، عبدالمحمد (1381). الگوهای بین‌المللی ارزیابی عملکرد. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت عملکرد، جهاد دانشگاهی تهران، 19-32.
سید جوادی، سید رضا؛ پورعزت، علی اصغر؛ محمد الیاسی، قنبر (1398). ارزیابی عملکرد: عرصه تقابل معناها. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 7(3)، 28-43.
عباس پور، عباس (1394). مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرایندها، کارکردها). تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم. 
یادگاری، فردوس؛ علوی، میرمحسـن (1397). تـدوین الگـوی مناسـب بـرای ارزیـابی عملکـرد کارکنـان دانشگاه آزاد اسلامی. علوم تربیتی، 1(1)، 163-198.
Banwet, J. D. K., & Deshmukh, S. G. (2009). Evaluating Performance of National R&D Organizations Using Integrated DEA-AHP Technique. International Journal of Productivity and Performance Management, 57(5), 375-370.
Denisi, A. S., & Sonesh, S. (2011). The Appraisal and Management of Performance at Work. In APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 2, 255-279. 
Dusterhoff, C., Cunningham, J., & Macgregor, J. N. (2014). The Effects of Performance Rating, Leader–Member Exchange, Perceived Utility, and Organizational Justice on Performance Appraisal Satisfaction: Applying a Moral Judgment Perspective. Journal of Business Ethics: JBE, 119(2), 265–273.
Evecen, C., & ‎Beşkese, A. (2019). A‎ performance appraisal model proposal for blue collar employee in a university, International Research/Expert Conference. Permanent link to this document: http://tmt.unze.ba/zbornik/TMT2009/068-TMT09-286.pdf
Islam, R., & Rasad, S. B. M. (2016). Employee performance evaluation by the AHP: A case study. Asia Pacific Management Review, 11(3), 163-176.
Ivancevich, J. M. (2014). Human Resource Management. McGraw - Hill/Irwin Companies, Newyork, 9th edition, 287-255.
Mishara, M. N. (2011). Organizational Behavior. Vikas publishing house pvt, 1th edition