سازمان هوشمند؛ رهیافت توسعه مبتنی بر اصلاح نظام اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران

چکیده

هدف دولت‌ها در آغاز شکل‌گیری تنها محدود به تأمین و حفظ امنیت و ارائه خدمات مورد نیاز مردم بود؛ درحالی‌که با بروز تغییر و تحولات بسیار، نقش و وظایف آنها گسترش یافت و با چالش‌ها و مسئولیت‌های‌ وسیع‌تری روبه‌رو شدند. از مهم‌ترین چالش‌های دولت‌ها، حرکت در مسیر توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اداری است. به‌منظور مقابله با این چالش، اصلاح نظام اداری مورد توجه قرار گرفت که از طریق آن می‌توان بستر و زیرساخت توسعه دولت و کشور را فراهم نمود. توجه به انواع مدرن سازمانی از جمله مواردی است که می‌تواند به اصلاح فرایندهای سنتی، تحول سازمان و به‌دنبال آن به توسعه دولت‌ها در حوزه خدمات‌ منجر شود. سازمان هوشمند نوع جدیدی از سازمان‌ها است که از طریق تطبیق رفتار با دانشی که در مورد خود و دنیایی که در آن رشد می‌کند، دارد؛ اهداف را در یک محیط متغیر دنبال می‌نماید. ازهمین‌رو، در مقاله حاضر ضمن معرفی سازمان هوشمند به‌عنوان سازمانی مدرن، به نقشی که این نوع سازمان می‌‌تواند در اصلاح نظام اداری و درنتیجه توسعه دولت‌ها داشته باشد، اشاره شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smart Organization; Development Approach Based on Administrative System Reform

نویسندگان [English]

  • Najme Mehdibeigi 1
  • Esmaeil yaghoubi 2
1 Ph.D. in Public Administration, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Humanities, University of Chabahar Maritime, Chabahar, Iran
چکیده [English]

The aim of governments was limited to provide and maintain security and provide services needed by the people at the beginning of its formation. While, with many changes, their roles and duties expanded and they faced wider challenges and responsibilities. One of the most important challenges of governments is moving in the path of economic, political, cultural, social, administrative development. In order to tackle this challenge, Administrative System Reform was considered, which through which the basis and development infrastructure of the government and the country can be provided. Paying attention to modern types of organizations is one of the things that can lead to the reform of traditional processes, the evolution of the organization and subsequently to the development of governments in the field of services. Smart organization is a new type of organization that by adapting behavior to the knowledge it has about itself and the world in which it grows; pursues goals in a changing environment. Therefore, in this research, while introducing the smart organization as a modern organization, the role that this type of organization can play in Administrative System Reform and consequently developing governments has been mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Organization
  • Development
  • Administrative System Reform
  • Smart Management
اردلان، محمدرضا؛ قنبری، سیروس؛ نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ بهشتی‌راد، رقیه (1392). نقش رهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 3(4)، 143-167.
ال‌دفت؛ ریچارد (1398). مبانی تئوری و طراحی سازمان (ترجمه هلی پارساییان و سید محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
اوجاقی، علی (1398). بررسی نقش میانجی گروه‌های تسهیم تجربه بر رابطه ساختار سازمانی ارگانیک و مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی. مدیریت نظامی، 19(3)، 61-94.
بدری آذرین، یعقوب؛ خدادادی، محمدرسول؛ اعلمی کشکی، معصومه (1393). بررسی مؤلفه‌های هوش سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال غرب ایران. مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 1(7)، 33-39.
حاجی‌لو، وحید؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ مقیمی، رضایی (1399). مدل توسعه سرمایه انسانی در وزارت نفت ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، 11(43)، 3-24.
حسینی، سید یعقوب؛ یدالهی، شهربانو (1394). تبیین و ارزیابی هوش درون‌سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 23، 179-201.
حقانی، محمود؛ شیبانی، حسن؛ کرباسیان، سعید (1397). سنجش سرمایه‌های فکری به‌منظور توسعه منابع انسانی در شرکت‌های خودروسازی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 9(34)، 151-164.
خورشیدی، صدیقه؛ پاشازاده، عاطفه (1391). تأثیر هوش سازمانی بر قابلیت‌های عاطفی و یادگیری سازمانی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 21(69)، 25-58.
رادان، احمدرضا (1396). سنجش میزان برخورداری فرماندهان و مدیران ناجا از شاخص‌های مدیریت هوشمند. مجله نظارت و بازرسی، 39، 101-118.
زارعی خلیلی، مجتبی؛ چوپانی، حید؛ حیات، علی اصغر (1389). هوش سازمانی؛ ضرورت، زیرساخت‌ها و پیامدها. اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب‌وکار، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
زارعی متین، حسن (1399). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته. تهران: نشر آگه، چاپ دهم.
سرلک، احمد (1391). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در بخش صنعت استان مرکزی. اقتصاد کاربردی، 3(8)، 79-109.
طبرسا، غلامعلی؛ رضائیان، علی؛ نظرپوری، امیرهوشنگ (1391). طراحی و تبیین مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان‌های دانش‌بنیان. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 4(7)، 37-58.
قاسمی، یارمحمد (1387). ارزیابی نحوه مدیریت توسعه در ایران. پژوهشنامه علوم اجتماعی، 33، 163-185.
لبافی، معصومه؛ دارابی، رؤیا (1397). تأثیر اجرای سرمایه فکری و ضریب ارزش افزوده فکری در عملکرد مالی بانک‌ها. فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی، 11(38)، 599-624.
مجدی، علی اکبر؛ تیموری، محمود؛ میرمحمدتبار، سید احمد (1397). تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود. فصلنامه علوم اجتماعی، 15(1)، 21-50.
یعقوبی، نورمحمد (1385). دولت الکترونیک؛ الگوی انتقالی. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 13(50)، 97-117.
یعقوبی، نورمحمد؛ الوانی، سید مهدی (1382). مدیریت دولتی و دولت الکترونیک. فرهنگ مدیریت، 1(3)، 5-17.
Argyris, C. (1977). Double loop learning in Organizations. Harvard Business Review.
Bostrom, N. (2014). Super Intelligence: Paths, Dangers and Strategies, Oxford University Press, 1nd Edition.
Burke, S., & Collins, K. M. (2001). Gender Differences in Leadership Styles and Management Skills. Women in Management Review, 16(5), 244-257.
Castellanos, M., de Medeiros, A., Mendling, J., Weber, B., & Weijters, A. (2009). Business Process Intelligence. IGI Global.
Cavalcanti, E. P. (2005). The Relationship between Business Intelligence and Business Success. Journal of Competitive Intelligence and Management, 3(1), 6-15.
Chhabra, A. (2011). HR Business Ratios – Review and Categorization. Saarland University, Germany.
Chou, D. C., Tripuramallu, H. B., & Chou, A. Y. (2005). BI and ERP integration. Information Management and Computer Security, 13(5), 340-349.
El Haiba, M., Elbassiti, L., Ajhoun, R. (2017). Smart Organization: Improving Innovation Performance through Recommendation. Conference of Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Globa Growth, Mohammed V University in Rabat, Morocco: 4557-4567.
Fleisher, C., & Bensoussan, B. (2007). Business and Competitive Analysis: Effective Application of New and Classic Methods. Upper Saddle River, New Jersey: Financial Times Press.
George, H.S, & Jonathan, D. P. (1999). Learning and Knowledge Management in the Intelligent Organization. Participation and Empowerment: An International Journal, 7(5), 131-144.
Kalkan, V. D. (2005). Organizational Intelligence: Antecedents and Consequences, Journal of Business and Economics research, 3(10), 43-54.
Matheson, D., & Matheson, J. (2001). Smart Organizations Perform Better. 0895-6308/01/$5.00 © 2001 Industrial Research Institute, Inc.
Nasabi, N. & Safarpour, A. R. (2009). Key Factors in Achieving to an Intelligent Organization in the View of Employee in Shiraz University of Medical Science in 2008. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4), 3492-3499.
Pirttimäki, V. (2004). The Roles of Internal and External Information in Business Intelligence. Frontiers of E-business Research, 385-396.
Puente, V. E., & Torrella, J. R. (2003). Social Capital as Managerial Phenomenon. Tampere University of Technology.
Robbins, S. P., & Coulter, M. (2009). Management. Upper Saddle River, N.J: Pearsin Prentice Hall, 10nd Edition.
Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N. C., & Edvinsson, L. (1997). Intellectual Capital: Navigating the New Business Landscape, Macmillan Press, London.
Sabrina, B., Laïd, B., & Jean-Luc, M. (2012). Towards an Information Intelligence and knowledge Management Process in the Context of Information Technologies. Journal of Organizational Knowledge Management, 1-9.
Staskeviciute, I., Neverauskas, B. (2008). The Intelligent University’s Conceptual Model. Journal of Engineering Economics, 4(59), 53-58.