طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تأکید بر نقش جامعه مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

گفتمان درباره احیای دولت عمدتاً بر مفهوم‌سازی مجدد دولت متمرکز شده است تا حکومت علاوه بر اثربخشی بیشتر، بتواند از فناوری برای اداره بهتر با هزینه‌ای کمتر استفاده نماید. کمبود چارچوب نظری در این حوزه محققان را بر آن داشت تا در این مقاله دست به شناسایی عوامل مؤثر در بازآفرینی دولت به روش تحلیل تم بزنند. مقاله حاضر بخشی از یک تحقیق کیفی است. ابتدا، با استفاده از مصاحبه­‌های نیمه‌­ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه دانشگاهی و اجرایی دولت، عوامل مؤثر در بازآفرینی دولت شناسایی و کدگذاری شد و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل تم، 4 تم اصلی مشخص گردید و درنهایت به طراحی الگویی جهت بازآفرینی دولت پرداخته شد. نتایج نشان داد که اولاً تأکید بر کارایی و کاهش هزینه، همچنان که بسیار مطلوب است، بدون ضمانت­‌های مناسب برای پاسخگویی دموکراتیک و عدالت اجتماعی در اهداف خود شکست خواهد خورد. دوم اینکه، ارتباط و قابلیت اجرایی دولت بازآفرینی­شده در کشورهای درحال‌توسعه محدود است؛ زیرا موجودیت نهادهای دموکراتیک مؤثر و حاکمیت قانون این امکان را از بانیان و طرفداران بازآفرینی دولت می­‌گیرد. سوم و شاید مهم‌تر از همه اینکه، اشتیاق واضح و اغلب غیرانتقادی اصلاح نظام مبتنی بر بازار حکومت، مسئولیت‌­پذیری دموکراتیک را تضعیف کرده و ممکن است نگرانی برای دولت به‌عنوان ضامن عدالت اجتماعی به وجود آورد. درنهایت نیز با خالی شدن تدریجی دولت، جامعه مدنی می‌­تواند نقش بیشتری را بر عهده ‌گرفته و به‌عنوان یک شریک، همراه با دولت و بازار، در اداره کشور قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Reinventing Government Model with emphasis on the Role of Civil Society

نویسندگان [English]

  • Mahboube Rashidi 1
  • Alireza Asadzadeh 2
  • Mostafa Maleki 3
1 PhD. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 PhD. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD. Student, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The discourse on government revitalization has focused mainly on re-conceptualizing the government so that the government, in addition to being more effective, can use technology for better governance at a lower cost. The lack of a theoretical framework in this area led researchers to identify the factors affecting reinventing government through theme analysis. This article is part of a qualitative research. First, using semi-structured interviews with 12 experts from the academic and executive fields of the government, the effective factors in reinventing government were identified and coded. Then, using the thematic analysis technique, 4 main themes were identified and finally, a model was designed for reinventing government. The results show that, first, the emphasis on efficiency and cost reduction, while highly desirable, and will fail in its goals without adequate guarantees of democratic accountability and social justice. Secondly, the relevance and viability of the reinvented government is limited in developing countries, as the existence of effective democratic institutions and the rule of law deprives the founders and proponents of reinventing government of this possibility. Third, and perhaps most importantly, the explicit and often uncritical desire to reform the market-based system of government undermines democratic accountability and may raise concerns for the state as a guarantor of social justice. Fourth, with the gradual "emptying" of the state, civil society can take on a greater role and act as a partner in governing the country, along with the state and the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinventing Government
  • Information and Communication Technologies (ICT)
  • Democracy
  • Social Justice
  • Civil Society
آزبورن، دیوید؛ گیبلر، تد (1992). بازآفرینی دولت: چگونه روحیه کارآفرینی بخش دولتی را متحول می­کند (ترجمه: فضل الله امینی). تهران: انتشارات فرا، چاپ اول.
الوانی، سید مهدی؛ صمدی، عباس (1381). بازآفرینی دولت مروری بر دیدگاه‌های موافقان و مخالفان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 2، 5-25.
پورعزت، علی‌­اصغر (1396). مبانی دانش اداره دولت و حکومت، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌­ها (سمت)، چاپ سوم.
طهماسبی، رضا (1397). درآمدی بر نظریه‌های مدیریت دولتی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­‌ها (سمت)، چاپ هشتم.
مقتدر، هوشنگ (1369). مفاهیم دولت- حکومت- سیاست. فرآیند مدیریت و توسعه، 9 ، 44-53.
مقیمی، سیدمحمد؛ نامداری، نوراله (1384). بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و بازآفرینی دولت. مدیریت فرهنگ سازمانی، 9، 115-158.
نرگسیان، عباس (1398). تئوری­های مدیریت دولتی، تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ چهارم.
نرگسیان، عباس؛ اسدزاده، علیرضا (1400). مبانی فلسفی نهضت‌های بخش عمومی: گذار از نهضت اداره امور عمومی سنتی به مدیریت ارزش عمومی. فصلنامه حکمرانی و توسعه، 2(1)، 41-75.
وارث، سیدحامد (1380). نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی. دانش مدیریت، 55، 51-81.
هیوز، آون (1387). مدیریت دولتی نوین: نگرشی راهبردی، سیر اندیشه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها (ترجمه: سیدمهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده طهران). تهران: انتشارات مروارید، چاپ نهم.
Annttiroiko, A.V. (2008). Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Hershey, Information Science Refrence.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
CFR. Sole-24-ore. (2001): 13. For more detailed, but less updated data, see Ministry of the Treasury, Budget and Economic Planning. White Paper on Privatization Measures 1996-2001 (April 2001). N. 267.
Collier, P., Elliott, V.L., Hegre, H., Reynal-Querol, M., & Sambanis, N. (2003).  Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy. A World Bank Policy Research Report, Washington: Oxford University Press.
Dutton, W.H. (1996). Network rules of order: Regulating speech in public electronic foraums. Media, Culture & Society, 18, 269-290.
Fountain, J. (2001). Building the Virtual State. Washington, DC: Brookings Institution.
Gore, A.J. (1993). From Red Tape to Results: Creating a Government That Works Better and Cost Less. Classics of Public Adminsitration, Harcourt Brace College Publishers, 4nd Edition.
Handler, J. F. (1996). Down from Bureaucracy: The Ambiguity of Privatization and Empowerment. Princeton: Princeton University Press.
Heeks, R. (1998). Information systems and public sector accountability. The University of Manchester, Institute for Development, Policy and Management Information, Systems, Technology and Government: Working Papers Series, Number 1/1998.
Hughes, O. (2003). Public Management and Administration: An Introduction. Basingstoke: Macmillan, 3nd Edition.
Lane, J. E. (2000). New Public Management, London: Routledge.
Kanter, R. M. (1989). When Giants Learn to Dance: Mastering the Challenge of Strategy, Management, and Careers in the 1990s. New York: Simon and Schuster.
Kemp, P. (1990). Next Steps for the British Civil Service. Governance, 3, 186-119.
Kluver, R. (2005). The Architecture of Control: A Chinese Strategy for E-Governance. Journal of Public Policy, 25(1), 75- 97.
McGregor, E. B. (2001). Web page accountability: The case of public schools. National Public Management Research Conference, Bloomington, IN.
Meier, K.J., & Hill, G.C. (2005). Bureaucracy in the Twenty-First Century. The Oxford Handbook of Public Management. Edited by Ewan Ferlie, Laurence E. Lynn, and Christopher Pollitt. Oxford; New York: Oxford University Press.
Platteau, J.P., Somville, V., & Wahhaj, Z. (2014). Elite capture through information distortion: A theoretical assay. Journal of Development Economics, 106, 205-263.
Roy, N. A., Jockin, A., & Javed, A. (2004). Community police stations in Mumbai’s slums. Environment&Urbanization, 16(2), 135-138.
Thomas, R.M. (2003). Blending Qualitative and Quantitative Research Methods in Theses and Dissertations. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Torres. J., Dominguez, S., Cerda, M.F., Obal, G., Mederos, A., Irvine, R.F., Diaz, A., & Kremer, C. (2005). Solution behaviour of myo-inositol herakisphosphate in the presence of multivalent cations. Prediction of a neutral pentamagnesium species under cytosolic/nuclear conditions. J Inorg Biochem, 99(3), 828-840.
Yaziji, M., & Doh, J. (2009). NGOs and Corporations: Conflict and Collaboration. Cambridge University press.