بررسی تأثیر تقویت مهارت‌های ارتباطی کارکنان بر عملکرد فرانقش با نقش میانجی اثربخشی ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

ارتباطات میان افراد از شرایط لازم برای ادامه حیات و استمرار زندگی اجتماعی است. پیدایش سازمان‌های نوین همراه با پیچیدگی‌های خاص خود از یک ‌طرف و کاربرد وسیع تکنولـوژی از طـرف دیگـر، سازمان‌های امـروزی را از بعـد ارتباطـات دگرگون ساخته اسـت. در واقع بـدون ارتباطـات، سازمانی وجود نخواهد داشت. این سخن اهمیت ارتباطات مؤثر در سازمان‌ها و تأثیر آن بر رفتار افراد و گروه‌ها را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که داشتن مهارت‌های ارتباطی مؤثر، رمـز و راز موفقیت مدیران در عرصه سازمان و راه‌حل بنیادی برای مقابله با مسائل سازمان است. ارتباطات اثربخش جزء اصلی سیستم ارتباطات داخلی در یک سازمان محسوب می‌شوند. عوامل متعددی از جمله تقویت مهارت‌های ارتباطی با دو مؤلفه ارتباط شفاف و ارتباط دوجانبه (متقارن) بر این امر اثر می‌گذارد و موجب افزایش عملکرد فرانقشی کارکنان می‌گردد. براین‌اساس، هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر تقویت مهارت‌های ارتباطی کارکنان بر عملکرد فرانقش با نقش میانجی اثربخشی ارتباطات است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به شیوه پیمایشی- مقطعی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستاد محرومیت‌زدایی کل کشور بوده است که از این میان، بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 270 نفر به‌عنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآورده داد‌ه‌ها پرسشنامه بوده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از روش رگرسیون استفاده شده است. درنهایت، نتایج نشان داد که اثربخشی ارتباطات نقش میانجی در رابطه بین تقویت مهارت‌های ارتباطی کارکنان و عملکرد فرانقش دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of Strengthening Employees’ Communication Skills on Extra-Role Performance with the Mediating Role of Communication Effectiveness

نویسندگان [English]

  • Peyman Bigdeli 1
  • Homa Doroudi 2
1 Master of Public Administration, Islamic Azad University, Zanjan Branch. Zanjan, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Communication between Individuals is one of the necessary conditions for survival and continuity of social life. The emergence of new organizations along with its own special complexities on the one hand and the widespread use of technology on the other hand, have transformed today's organizations in terms of communication. In fact, without communication, there would be no organization. This shows the importance of effective communication in organizations and its impact on the behavior of individuals and groups. It seems that having effective communication skills is the mystery of managers' success in the field of organization and a fundamental solution to deal with organizational problems. Effective communication is a key component of an organization's internal communication system. Numerous factors, such as strengthening communication and two-way communication (symmetric) affect this issue and Improve employees' extra-role performance. Therefore, the main purpose of this research was to investigate the effect of strengthening staff's communications skills on extra-role performance with the mediating role of communication Effectiveness . This research is an applied purpose that has been done in a cross-sectional survey method. The statistical population included all employees of the national exclusion headquarters, of which 270 people were selected as members of the statistical sample based on the Cochran's formula and using simple random sampling method. The data collection tool was a questionnaire. Regression method was used to analyze the data. Finally, the results showed that strengthening employees' communication effectiveness has a mediating role in the relationship between strengthening employees' communication skills and extra-role performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Skills
  • Communication Effectiveness
  • Extra-Role Performance
جمشیدی، سارا؛ نظری، رسول؛ شکیب‌زاد، میثم (1397). بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان. چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت‌ بدنی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
خلفی، منیژه (1397). بررسی مهارت‌های ارتباطی و عوامل مرتبط با آن در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر زنجان. دومین اجلاس دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه‌شناسی ایران، تهران.
رحیمی، شهرام (1380). ارتباطات مناسب، کلید مدیریت تأثیرگذار. ماهنامه تدبیر، 5، 111.
سمندری، لطف‌اله؛ مهربانی، نوراله (1394). بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران با اثربخشی عملکرد ارتباطی کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش ‌و پرورش. سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
فرهنگی، علی‌اکبر (1391). ارتباطات انسانی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوازدهم.
قلی‌پور، آرین؛ طهماسبی، رضا؛ نوریان، عباس (1389). بررسی تأثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های دولتی. مدرس علوم انسانی- پژوهش‌های مدیریت در ایران، 14(66)، 148-123.
موغلی، علیرضا؛ گلزاری‌فر، مهدی (1393). بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی مدیران بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان؛ مطالعه موردی شهرداری تهران. همایش بین‌المللی مدیریت، تهران، مؤسسه سفیران فرهنگی مبین.
نظری، رسول؛ احسانی؛ محمد؛ گنجویی، فریده اشرف؛ قاسمی، حمید (1391). اثرات مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات بین‌فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو. دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، 4(16)،157-173.
Castro, C.B., Armari, E.M., & Ryan, D.M. (2002). The influence of employee organizational citizenship Behavior on customer loyalty. International Journal of Service Industry Management, 15(1), 55-63.
Cecil, R. D., & Rothwel, W. (2007). Next generation management development. America. John Wiley & sons, Inc.
Herington, McPhail, R., & Guilding, Ch. (2013). The evolving nature of hotel HR performance measurement systems and challenges arising: An exploratory study. Journal of Hospitality and Tourism Management, 20, 68-75.
Hui, C. (1999). A structural equation model of the effects of negative affectivity, leader-member exchange, and perceived job mobility on in-role and extra-role performance: a Chinese case. Organizational behavior and human decision processes, 77, 3-21.
Huang, J., Baptista, J., & Galliers, R.D. (2013). Reconceptualizing rhetorical practices in organizations: the impact of social media on internal communications. Information & Management, 50(2-3), 112-124.
 Kang, M., &   Sung, M. (2017). How symmetrical employee communication leads to employee engagement and positive employee communication behaviors: The mediation of employee-organization relationship. Journal of Communication Management, 21(1), 82-102.
Kim, Y. (2018). Enhancing employee communication behaviors for sensemaking and sensegiving in crisis situations. Journal of Communication Management, 22(4), 451-475.
Lee, Y. (2017). Exploring the impacts of relationship on employees’ communicative behaviors during issue periods based on employee positionCorporate Communications: An International Journal, 22(4), 542-555.
Marinova, S. V., Moon, H., & Van Dyne, L. (2010). Are all good soldier behaviors the same? Supporting multidimensionality of organizational citizenship behaviors based on rewards and roles. Human relations vule, 63(10), 1463-1485.
Moorhead, G., & Griffin, R.W. (2001). Organizational behavior: Management people and Organizations. Houghton Miffin.
Percy, L. (2008). Strategic Integrated Marketing Communications. International Journal of Advertising, 23, 113-227.
Podsakoff, P.M., Mackenzie, S.B., Paine, J.B., & Bachrach, D.G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), 513-563.
Turni, D. L., & Wilson, G. L. (2009). From discretionary to required: The migration of organizational citizenship behavior. Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(3), 201-218.