بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور استان البرز، کرج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 مربی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور مرکز گیلان، گیلان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی در بیمارستان تخت جمشید کرج می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، در زمره تحقیقات توصیفی - پیمایشی قرار دارد، که داده‌های مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (1996) است. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، کلیه کارکنان بیمارستان تخت جمشید کرج بودند که بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 161 نفر به‌عنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه میان آنان توزیع گردید. همچنین برای تجزیه‌‌وتحلیل داده­‌های پژوهش از نرم‌افزار Smart PLS 3 استفاده گردید. درنهایت، یافته‌های پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Organizational Culture on Organizational Justice and Health

نویسندگان [English]

  • Shamseddin Nikmanesh 1
  • hamidreza nematollahi 2
  • Afsane Rezayati Chenijani 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Payame Noor University of Alborz Province, Karaj, Iran
2 MSc. Student, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Instructor, Educational Science, Payame Noor University of Gilan, Gilan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of organizational culture on organizational justice and health in Takht-e-Jamshid Hospital in Karaj. This research is applied in terms of purpose and in terms of research method is among the descriptive-survey research, in which the required data were collected by library and field methods. The instruments used in this study included three standard questionnaires of Denison's organizational culture (2000), Niehoff and Morman’s organizational justice (1993) and Hui fieldman's organizational health (1996). The statistical population of this study was all employees of Takht-e-Jamshid Hospital in Karaj that based on Cochran's formula and using simple random sampling, 161 people were selected as the sample members and the questionnaire was distributed among them. Also, Smart PLS 3 software was used to analyze the research data. Finally, the findings showed that organizational culture has a positive and significant effect on organizational justice and health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Organizational Justice
  • Organizational Health
ابراهیم‌پور ازبری، مصطفی؛ نوع‌پسند اصیل، سید محمد؛ احمدی سراوانی، مهسا (1394). دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 26، 5-16.
الماسی، مصطفی؛ نعمتی، لیلا (1395). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر سلامت سازمانی؛ با نقش میانجی‌گری یگانگی فرد- سازمانی. مدیریت فرهنگی، 10(32)، 99-111.
بهاری‌فر، علی؛ جواهری کامل، محمد( 1389). بررسی پیامدهای ارزش‌های اخلاقی سازمان (با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی). دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 7(28)، 98-118.
حسین‌زاده، علی؛ ناصری، محمد (1385). عدالت سازمانی. ماهنامه تدبیر، 190، 18-23.  
خیراندیش، مهدی؛ مولایی‌قرا، مهدی؛ افشاری، حمیده (1394). تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 38، 79-102.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
دشتبان، بهنام (1395). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی‌گری سلامت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.
رشیدی، حسن؛ نظیفی‌فر، سارا (1392). بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان ادارات دولتی شهرستان دهلران). اولین کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی حماسه (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
شکاری، محمدرضا؛ اسمعیلی گیوی، محمدرضا؛ کشاورز، حمید (1395). بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش و تأثیر آن بر هوش سازمانی در پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 31(4)، 1075-1097.
طالبی، کامبیز؛ دهقان نجم‌آبادی، عامر (1392). تأثیر سرمایه انسانی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد). مدیریت بازرگانی، 5(3)، 83-104.
عباسی اسفنجانی، حسین (1396). طراحی الگوی تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (SEM-PLS). پژوهشنامه بازرگانی، 21(82)، 33-650.
عبدامامی، عبدالرحیم (1396). بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون بر تعهد سازمانی کارکنان پالایشگاه نفت شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان.  
کاظمی، علی (1390). رابطه بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بیمارستان شهید مطهری شهرستان مرودشت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
محمدی، جیران؛ اسکندری، یاسر؛ راشدی صفت، صادق (1394). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر سلامت سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز). کنفرانس بین‌المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، مشهد.
نبی‌زاده، محسن (1394). بررسی نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء سلامت سازمانب در سازمان صنعت، معدن و تجارت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز. شیراز.
Altınkurt, Y., Türkkaş Anasız, B., & Ergin Ekinci, C. (2010). The relationships between structural and psychological empowerment of teachers and their organizational citizenship behaviors. Education and science, 8(2), 1-18.
Barling, J., Kelloway, E.K. & Iverson, R.D. (2003). High-quality work, job satisfaction, and occupational injuries. Journal of Applied Psychology, 88(2), 276-283.
Cropanzano, R., Byrne, Z.S., Bobocel, D.R., & Rupp, D.E. (2001). Moral virtues, fairness heuristics, social entities, and other denizens of organizational justice. Journal of Vocational Behavior, 58, 164-209.
Denison, D., Janovics, J.E., Young, J., & Hee, J. (2005). Diagnosing Organizational Cultures. 1-39.
DeConinck, J.B. (2010). The Effect of Organizational Justice, Perceived Organizational Support, and Perceived Supervisor Support On Marketing Employees' Level of Trust. Journal of Business Research, 63(12), 1349-1355.
Drobnic, S., Beham, B., & Prag, P. (2010). Good Job. Good Life? Working Conditions and Quality of Life in Europe. Social Indicator Research, 99, 205-225.
Dwyer, S., Richard, O.C., & Chadwick, K. (2003). Gender diversity in management and firm performance: the influence of growth orientation and organizational culture. Journal of Business Research, 56(12), 1009-1019.
Farradinna, S., Omar, F., & Wati Halim, F. (2014). The Effect of internalized of values organitational culture in relation to organization commitment: PT. Pertamina (PERSERO) Unit 11 Dumai Refinery, Indonesia case study. Journal of Social Science Research, 3(3), 344-350.
Greenberg, J. (1990). Employee that as a reaction to underpayment inequity: the hidden coast of pay cuts. Journal of Applied Psychology, 75(5), 561-568.
Hoffmann, E.A. (2015). Dispute resoluti on in a worker cooperative: Formal procedures and procedural justice. Law & Society Review, 39(1), 78-95.
Hoy, W.K., & Miskel, C.G. (2008). Educational administration: Theory, research, and practice. New York: McGraw-Hill, 8th edition.
Johnson, A. (2008). The Influence of Need for Achievement, Need For Affiliation, Leadership Support and Organizational Culture on Organizational Citizenship Behavior. A dissertation, Los Angeles, Alliant International University
Kim, H.J., & Hopkins, K.M. (2015). Child welfare workers’ personal safety concerns and organizational commitment: The moderating role of social support. Human Service Organizations Management, 39(2), 101-115.
Kinicki A, Kreitner R. (2006). Organizational behavior: key concepts, skills & best practices. New York: McGraw- Hill/Irwin, 2nd Edition.
Korunka, C., Hoonakker & Carayon, P. (2008). Quality of Working Life and Turnover Intention in Information Technology Work. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 18(4), 408-423.  
Lee, J.Ch., Chen, Ch.L., & Xie, Sh.H. (2014). The influence of school organizational health and occupational burnout on self-perceived health status of primary school teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 985-989.
Levey, A. S. (2002). K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: Evaluation, classification, and stratification. American Journal of Kidney Diseases, 39(2), 250-266.
Moorman, R.H. (1991). Relationship Between Organization Justice and Organization Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship? Journal of Applied Psychology. 76(6), 845-855.
Porter, C., Leake, R., Longworth-Reed, L., & Altschul, I. (2016) Measuring organizational health in child welfare agencies. Children and Youth Services Review, 61, 31-39.
Spector, P.E. (1997). The role of frustration in antisocial behavior at work. New York, Cambridge University Press, 87-108.
Susan, A. (2012). Development of Employee Engagement Programmed on the basis of Employee Satisfaction Survey. Journal of Economic Development, Management, IT, finance and marketing, 4(1), 27-37.
Zheng, W., Yang, B., Mclean, G.N. (2010). Linking Organizational Culture, Structure, Strategy, and Organizational Effectiveness: Mediating Role of Knowledge Management. Journal of Business Research, 63(7), 763-771.