ارزیابی و سنجش سواد مالی کارکنان استانداری گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دیوان محاسبات استان گیلان، رشت، ایران

3 پژوهشگر مدیریت بازرگانی، کارشناس دیوان محاسبات استان گیلان، رشت، ایران

چکیده

سواد مالی به مجموعه مهارت‌ها و ادراک‌های لازم جهت مدیریت منابع پولی اطلاق می‌شود. به‌ رغم اهمیت چشم‌گیر مفاهیم سواد مالی، این موضوع در پژوهش‌های داخلی کمتر مورد کنکاش قرار گرفته و آموزش و اندازه‌گیری سطح سواد مالی اقشار مختلف جامعه در کشور مورد توجه چندان نبوده است. براین‌اساس، پژوهش حاضر با هدف سنجش سواد مالی کارکنان استانداری گیلان طراحی و اجرا گردیده است. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی و پیمانی استانداری گیلان و فرمانداری‌های تابعه به تعداد 819 نفر بوده است که بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس، تعداد 265 نفر به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوردی اطلاعات نیز پرسشنامه استاندارد سنجش سواد مالی در کشور بوده است، که داده‌های گردآوری‌شده از طریق آن به کمک تکنیک‌های مختلف آمار استنباطی از جمله مقایسه میانگین تک‌نمونه‌ای و دو نمونه‌ای مستقل، آنالیز واریانس و رگرسیون و آزمون دانکن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. درنهایت، نتایج پژوهش نشان داد که می‌توان به کفایت نسبتاً اندک سواد مالی کارکنان استانداری گیلان و تأثیر برخی از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی از جمله سن و جنسیت بر سطح سواد مالی کارکنان اشاره نمود. همچنین مشخص گردید که میزان سواد مالی کارکنان در معاونت‌های مختلف استانداری گیلان و فرمانداری‌های تابعه متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and assessment of financial literacy of Guilan Governorate employees

نویسندگان [English]

  • Sajjad Salehi-Kordabadi 1
  • Farzane Zaddousti 2
  • Parvane Zaddousti 3
1 Ph.D. in Public Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Master of Public Administration, Guilan Audit Court, Rasht, Iran
3 Business Management Researcher, Expert of the Guilan Audit Court, Rasht, Iran
چکیده [English]

Financial literacy refers to the set of skills and perceptions required to manage monetary resources. Despite the significant importance of financial literacy concepts, this issue has been less explored in domestic researches and education and measuring the level of financial literacy of different segments of society in the country has not been paid much attention. Accordingly, the present research has been designed and carried out with the aim of measuring the financial literacy of Guilan Governorate staff. The statistical population of this study consisted of all official and contract employees of Gilan governorate and subordinate governorates with 819 people that based on Morgan table and using the available sampling method, 265 people were selected as sample members. The data collection tool was the standard questionnaire for measuring financial literacy in Iran, that The data collected through the questionnaire were analyzed using various inferential statistical techniques such as comparison of the mean of one sample and two independent samples, analysis of variance and regression and Duncan test and different results were obtained. Finally, the research results showed that we can mention the relatively low financial literacy of Guilan Governorate staff and the effect of some demographic characteristics such as age and gender on the rate of employees’ financial literacy. It was also found that the rate of employees in different deputies of Guilan Governorate and subordinate governorates is different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Literacy
  • Demographic Characteristics
  • Guilan Governorate
آزادی، رضا؛ زنجیردار، مجید؛ فرشیدپور، علیرضا (1391). سواد مالی و عوامل تأثیرگذار بر آن و تأثیر آن بر برنامه‌ریزی بازنشستگی، اولین همایش منطقه‌ای پژوهش‌ها و راهکارهای نوین در حسابداری و مدیریت، تنکابن، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شفق.
دیانتی‌دیلمی، رضایی؛ حنیفه‌زاده، محمد (1394). بررسی سطح سواد مالی خانواده‌های تهرانی و عوامل مرتبط با آن. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 8(26)، 115-139.
معین‌الدین، محمود (1390). ارزیابی و ارائه الگوی مناسب برای سنجش سواد مالی (مالیه شخصی) دانشجویان ایرانی. پایان‌نامه دکتری تخصصی رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
Bird, S. (2008). Financial literacy among university students: an Australian case study. A thesis submitted in partial fulfillmentof the requirements for the award of the degree Master of Finance, University of Wollongong.
Bowen, C. F. (2002). Financial Knowledge of Teens and Their Parents. Financial Counseling and Planning, 13(2), 93-102.
Garman, E.T.; Forgue, R.E. (2000). Personal Finance. Boston: Honunhton Mifflin, 6nd Edition.
Jump Start Coalition. (2007). National Standard in K-12 Personal Financial Education. Available at: http:// www.jumpstart.org/guidehtml.
Kapoor, J.R.; Dlabay, L.R.; & Hughes, R.J. (2008). Personal Finance. Mc Graw- Hill, 9nd Edition.
Kim, J. (2001). Financial Knowledge and Subjective and Objective Financial Well- being. Consumer Interests Annual, 47, 1-3.
Kindel, P.A. (2010). Student Perceptions of Financial Literacy: Relevance to Practice. Journal of Social Service Research, 36(5), 470-481.
Lusardi, A.; Mitchell, O.S.; & Curto, V. (2010). Financial literacy among the young. The Journal of Consumer Affairs. 44(2), 358-380.
Monticone, C. (2010). How much Does Wealth Matter in the Acquision of financial Literacy?.  The Journal of Consumer Affairs, 44(2), 403- 422.
Nector, M; Stoney, S.; & Stradling, R. (1992). Financial literacy: A Discussion of concepts and competencies Financial Literacy and opportunities for its Introduction into young people Learning. Report Prepared for the National Westminster Bank, National Foundation for Education Research, London.
Pang, M. F. (2010). Boosting financial literacy: Benefits from learning study. Inster Sci, 38, 659-677.
Sabri, M.F.; Cook, C.C.; & Gudmunson, C.G. (2012). Financial well-being of Malaysian college students. Asian Education and Development Studies, 1(2), 153-170.
Servon, L. J.; & Robert, K. (2008). Consumer Financial Literacy and the Impact of Consumer Affairs. Journal of Consumer Affairs, 42(2), 271-305.
Worthington, A. C. (2006). Predicting financial literacy in Australia. Financial Services Review, 15, 59-79.
Weston, L.P. (2008). 8 Things Your Financial Planner won’t tell you. Available at: http://articles.moneycentral.msn.com/RetirementandWills/CreateaPlan/8ThingsYourFinancial PlannerWontTellYou.aspx.