شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب حکمرانی الکترونیک نقش مهمی در پیشرفت و توسعه جوامع مختلف داشته است؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان‌های دولتی انجام شده است. بدین منظور پس از تعریف موضوع و انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه‌ای اولیه، عوامل و مؤلفه‌های شناسایی‌َشده از طریق روش دلفی و توسط پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته به نظر خبرگان رسید و پس از اخذ نظرات اصلاحی کیفی و کمّی از سوی ایشان بر اساس روش‌های آماری مربوط تحلیل و درنهایت تناسب مدل، مؤلفه‌ها و ترکیب عوامل به اجماع آنان رسید. جامعه مورد مطالعه در این بخش شامل 28 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه‌ای آشنا با موضوع است که به‌صورت غیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند. در ادامه، به‌منظور آزمون مدل پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته در بین 360 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان‌های منتخب بخش دولتی در استان خراسان جنوبی که به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند، توزیع گردید و تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌ دست آمده در این بخش نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم‌افزار Smart PLS 3 انجام شد. درنهایت، یافته‌های پژوهش نشان داد که سه دسته عوامل زمینه‌ای، محتوایی و ساختاری بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان‌های دولتی مؤثر می‌باشند که از این میان، عوامل محتوایی با ضریب تأثیر 56/8، بیشترین اثرگذاری را بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان‌های دولتی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting the Establishment and Development of E-governance in state Organizations

نویسندگان [English]

  • Adele Deghati 1
  • NourMohammad Yaghoubi 2
1 Ph.D. in Public Administration, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Today, information and communication technology in the form of e-governance has played an important role in the development of various societies; therefore, the present study aimed to identify the factors affecting the establishment and development of e- governance in state organizations. For this purpose, after defining the subject and conducting preliminary library and exploratory studies, the identified factors and components through the Delphi method and by researcher-made questionnaires were considered by experts and after obtaining qualitative and quantitative corrective comments based on statistical methods, the appropriateness of the model, components and combination of factors reached their consensus. The study population in this study includes 28 academic experts and professionals familiar with the subject who were selected as non-probabilistic and judgmental. Then, in order to test the model, a researcher-made questionnaire was distributed among 360 managers and experts of selected public sector organizations in South Khorasan province who were selected by random cluster sampling and data analysis obtained in this section was performed using confirmatory factor analysis by Smart PLS 3 software. Finally, the research findings showed that three categories of contextual, content and structural factors are effective on the establishment and development of e-governance in state organizations, of which, content factors with an impact factor of 56.8, have the greatest impact on the establishment and development of e-governance in state organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-governance
  • state organizations
  • Delphi method
جعفری، سید محمد باقر؛ زارعی متین، حسن؛ جوکار، شهناز (1395). فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران. شناسایی و اولویت‌بندی ارزش‌های حکمرانی الکترونیکی در شهرداری‌ها. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، 20(3)، 83-104.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
دهقانی، مسعود؛ یعقوبی، نورمحمد؛ موغلی، علیرضا؛ وظیفه، زهرا (1398). ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(1)، 109-132.
رونقی، محمدحسین؛ محمودی، جعفر (1394). رابطه حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت شرکتی میان سازمان‌های دولتی حوزه فناوری اطلاعات. مدیریت فناوری اطلاعات، 7(3)، 615-634.
زاینده‌رودی، محسن؛ خسروآبادی، محمد؛ شکیبایی، علیرضا (1396). بررسی تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد با به‌کارگیری پانل داده‌ها (مطالعه موردی: کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 17(3)، 25-52.
زهیری، علیرضا (1393). نسبت‌سنجی بوم‌شناسانه الگوی حکمرانی خوب. فصلنامه علوم سیاسی، 17(66)، 87-111.
سردارنیا، خلیل‌اله؛ شاکری، حمید (1393). اسنترنت و ظرفیت‌های آن برای حکمرانی خوب شهری: بررسی نظری و مصداقی. راهبرد توسعه، 40، 166-190.
شکاری، محمدرضا؛ اسمعیلی گیوی، محمدرضا؛ کشاورز، حمید (1395). بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش و تأثیر آن بر هوش سازمانی در پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 31(4)، 1075-1097.
عبادی، نغمه (1395]. بررسی وضعیت بلوغ حکمرانی الکترونیک در پورتال وزارتخانه‌های کشور. فصلنامه مدیریت دولتی، 8(3)، 459-486.
عبادی، نغمه؛ پیران‌نژاد، علی (1393). حکمرانی الکترونیک در شهرداری‌ها: مطالعه پورتال شهرداری‌های کشور. فصلنامه مدیریت دولتی، 6(2)، 165-288.
عباسی اسفنجانی، حسین (1396). طراحی الگوی تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (SEM-PLS). پژوهشنامه بازرگانی، 21(82)، 1-21.
عشقی، مجید؛ سرلک، محمدعلی؛ درویش، حسن؛ موسوی، محمد (1398). طراحی و تبیین الگوی سازمان کارآفرین الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور (مورد مطالعه: بانک رفاه). فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، 23(2)، 28-50.
مقدسی، علیرضا؛ مانیان، امیر (1393). حکمرانی الکترونیک؛ جایگزینی یا دگرگونی. ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، 10(104)، 65-72.
مقدسی، علیرضا؛ مانیان، امیر؛ قلی‌پور، رحمت‌اله؛ حسن‌زاده، علیرضا (1395). طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونیک در حوزه آموزش الکترونیک ایران. مدیریت فناوری اطلاعات، 8(3)، 591-620.
مهدی‌بیگی، نجمه؛ کمالیان، امین رضا؛ یعقوبی، نورمحمد؛ پورعزت، علی اصغر؛ رونقی، محمدحسین (1398). توسعه ظرفیت اصلاح نظام اداری در پرتو سازمان هوشمند با رویکرد داده‌بنیاد. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 9(3)، 111-132.
یاراحمدی، محسن؛ الماسی‌فرد، محمد رسول (1396). ارزیابی وضعیت حکمرانی در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: استان کرمانشاه). اولین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها، کردستان.
Akotam Agangiba, W., & Akotam Agangiba, M. (2013). E-governance justified, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 4(2), 223-225.
 
Coicaud, J. M. (2016). Administering and Governing with Technology: The Question of Information Communication Technology and E-Governance, Journal of Global Policy, 7(2), 296-300.
 
Dash, S., & Pani, S. K. (2016). E-Governance Paradigm Using Cloud Infrastructure: Benefits and Challenges, International Conference on Computational Modeling and Security, Bengaluru, India, 843-855.
 
E-Governance Project Team. (2013). E-Governance Taking the Next Step at the Local Level. Prepared by the E-Governance Project Team.
Estevez, E., & Janowski, T. (2013). Electronic Governance for Sustainable Development -Conceptual framework and state of research, Journal of Government Information Quarterly, 30, 94-109.
 
Ghosh, Sh. (2016). The Essence of E-Governance in the Modern Era of Indian Public Administration Today, Journal of Socrates, 4(3), 110-123.
 
Hart, T., MacLaughin, S., & Greenfield, J. (2011). Internet for Nonprofits Management. Reprinted with permission by John Wiley & Sons Publishers.
Holden, K., & Van Klyton, A. (2016). Exploring the tensions and incongruities of Internet governance in Africa. Journal of Government Information Quarterly, 33(4), 1-10.  
Ilyas, M. (2016). E-Governance Practices and Models; Options for Pakistan, Institute for Strategic Studies, Research and Analysis (ISSRA), 43-64.
 
Jahangir Alam, M. (2012). E-Governance in Bangladesh: Present Problems and Possible Suggestions for Future Development, International Journal of Applied Information Systems (IJAIS), 4(8), 21-25.
 
Kompella, L. (2017). E-Governance systems as socio-technical transitions using multi-level perspective with case studies.  Journal of Technological Forecasting and Social Change, 123, 80-94.
 
Kwaku Kyem, P. (2016). Mobile Phone Expiation and Opportunities for E-Governance in Sub-Saharan Africa. The electronic Journal of information systems in developing countries, 75(6), 1-15.
Madon, Sh. (2015). ICT4D and E-Governance. The International Encyclopedia of Digital Communication and Society. First Edition.
Mahundu, F. (2016). E-Governance: A Sociological Case Study of the Central Admission System in Tanzania. The electronic Journal of information systems in developing countries, 76(1), 1-11.
Mimbi, L., & Kyobe, M. (2017). Public Perceptions of the Role of IT in Resolving Governance Chalenges in a Transition State: The Case of Tanzania. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 78(2), 1-25.
 
Salam, M. (2013). E-governance for Good Governance through Public Service Delivery: An Assessment of District Eservice Centers in Bangladesh, A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Governance and Development, Institute of Governance Studies, BRAC University, Dhaka-1212, Bangladesh.
 
Santos, L. C., & Santos, C. D. D. (2017). A study on the impact of non-operational mechanisms on the effectiveness of public information technology governance. Journal of Revista de Administração, 52(3), 256-267.
Sapru, R. K., & Sapru, Y. (2014). Good Governance through E- Governance with Special Reference to India. Indian Journal of Public Administration, 60(2), 313-331. 
Srivastava, N. (2015). E-Governance in Rural India, International Journal of Computer Science and Information Technologies, 6(1), 741-744, 2015.
 
Tang, Ch., & Perumal, M. (2013). The Characteristics and Values of E-governance and the Role of E-democracy, International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS), 1(1), 2320 – 4044.
 
Tejasvee, S., Sarangdevot, S.S., Gahlot, D., & Sandal, Sh. (2010). E-Governance and Effective Deliverance of Information and Services to Citizens Architecture. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 1(4), 298-302. 
 
United Nation. (2014). E-Government survey 2014: E-government for the future we want.
 
Xia, Sh. (2017). E-Governance and Political Modernization: An Empirical Study Based on Asia from 2003 to 2014. Journal of Administrative Sciences, 7(3), 1-14.