نقش مدیریت فناوری اطلاعات در رسیدن به حکمروایی خوب شهری با تأکید بر مشارکت شهروندان(مطالعه موردی: شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 مربی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

10.22111/jipaa.2022.323619.1038

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیلی بر سنجش فناوری اطلاعات و نقش آن در تحقق حکمروایی خوب شهری و با تاکید بر مشارکت شهروندان شهر زاهدان است، نوع تحقیق کاربردی- توسعه‌ای و روش مطالعه اسنادی و پیمایشی است؛ که جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و جهت تحلیل داده‌های تحقیق از نرم‌افزار Spss، Gis، super decision بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل شهروندان مناطق پنج‌گانه شهر زاهدان است که 383 نفر از ساکنان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای توأم با تصادفی سیستماتیک در تمامی مناطق شهر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از رتبه‌بندی مناطق در استفاده از فناوری اطلاعات برای رسیدن به حکمروایی خوب شهری نشان می‌دهد که منطقه 1 به‌عنوان یک منطقه‌ای که دارای بیشترین تحصیل کرده، ساکن بودن قشر اجتماعی متوسط رو به بالا در آن، دسترسی مناسب به اینترنت و... عنوان مطلوب‌ترین منطقه زاهدان و منطقه 3 به‌عنوان منطقه‌ای که بیشترین قشر آسیب‌پذیر و فقیر و در نتیجه عدم دسترسی به اینترنت را دارا است نامطلوب‌ترین منطقه به لحاظ استفاده از فناوری اطلاعات برای رسیدن به حکمروایی خوب شهری است. همچنین به دست آمدن ضریب همبستگی بسیار بالا بین مولفه‌های فناوری اطلاعات و ابعاد مشارکت شهروندان در مناطق پنج‌گانه شهر زاهدان نمایانگر این مطلب است که هر چقدر استفاده از فناوری اطلاعات در بین شهروندان شهر زاهدان بیشتر باشد این شهر از نظر مشارکت شهروندان در اداره شهر در وضعیت بهتری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Information Technology Management in Achieving Good Urban Governance With an Emphasis on Citizens Participation (Case Study: Zahedan)

نویسندگان [English]

  • Isa Sheibani Amin 1
  • Allahyar beigi firoozi 2
1 . Assistant Prof, Department of Urban Planning, Faculty of Social Sciences, Payame Noor university, Tehran, Iran.
2 Instructor, Department of Business Administration, Faculty of Management and Economics, Payame Noor university, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The current research aims to analyze information technology and its role in realizing good urban governance, with an emphasis on the participation of citizens of Zahedan. The type of research is applied-developmental and the study method is documentary-survey. In order to collect information from the questionnaire and to analyze the research data, SPSS, GIS, and Super Decision software were used. The statistical population includes the citizens of the five districts of Zahedan, and 383 residents were selected and studied by cluster sampling combined with systematic randomness in all the districts of the city. The results of the ranking of regions in the use of information technology to achieve good urban governance show that region 1, as a region that has the most educated people, and region 3, as the region that has the most vulnerable and poor strata, and as a result of the lack of access to the Internet, are the most unfavorable regions in terms of using information technology to achieve good urban governance. Also, obtaining a very high correlation coefficient between the components of information technology and the dimensions of citizens' participation in the five areas of Zahedan city shows that the greater the use of information technology among the citizens of Zahedan city, the greater the citizens' participation in the city administration. The situation is better now.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Urban Governance
  • Participation
  • Zahedan