نقش درک کارمند از گوش‌سپاری سرپرست برخستگی عاطفی، قصد خروج و رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 پژوهشگر پسا دکترای گروه مدیریت دانشگاه تهران

10.22111/jipaa.2021.153772

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نقش درک کارمند از گوش‌سپاری سرپرست بر خستگی عاطفی، قصد خروج و رفتار شهروندی سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌های شهرستان زاهدان به تعداد 580 نفر و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 231 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب ‌شده‌اند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SMART PLS استفاده گردیده است. در این راستا، سه فرضیه شکل گرفت که به ترتیب به بررسی اثر درک کارمند از گوش دادن سرپرست به صدای کارمند بر خستگی عاطفی، اثر درک کارمند از گوش دادن سرپرست به صدای کارمند بر رفتار شهروند سازمانی و اثر درک کارمند از گوش دادن سرپرست به صدای کارمند بر قصد خروج پرداخته شده است. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر منفی حاصل از درک کارمند از گوش دادن سرپرست به صدای کارمند، یک وضعیت دشوار ذهنی را توصیف می‌کند که شامل بسیاری از حالت‌های احساسی و خلقی مانند خستگی عاطفی و قصد خروج است که باید در اعضای سازمان به حداقل ممکن برسد. در مقابل، تأثیر مثبت حاصل از درک کارمند از گوش دادن سرپرست به صدای کارمند، شامل حالت‌های مثبت احساسی و خلقی مانند رفتار شهروند سازمانی است که باید در اعضای هیئت‌ علمی نهادینه و تقویت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Employee’s Perception of Supervisor’s listening On Emotional Fatigue, Exit Intension and Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

  • m gh 1
  • e n 2
1 s&b
2 Postdoctoral researcher, Department of Management, University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study is to survey the role of employee’s perception of supervisor’s listening on emotional fatigue, exit intention and organizational citizenship behavior. In terms of purpose, the present study is applied and in terms of data collection method is descriptive-survey. The statistical population of faculty members of Zahedan City universities is 580 people and the sample size according to Morgan table is equal to 231 people which has been selected based on simple random sampling method. Smart PLS software has been used to analyze the data. In this regard, three hypotheses were formed to investigate the effect of employee perception of supervisor listening to employee voice on emotional fatigue - the effect of employee’s perception of supervisor’ listening to employee voice on organizational citizen behavior and the effect of employee perception of supervisor listening to employee’s voice on the exit intention. Finally, the results showed that negative impact of the employee's perception of the supervisor’s listening to the employee's voice describes a difficult mental state that includes many emotional and mood states such as emotional fatigue, intention to exit, etc. that should be minimized in the members of the organization. In contrast, the positive effect of the employee's perception of the supervisor’s listening to the employee's voice includes positive emotional and mood states such as organizational citizen behavior, etc., which should be institutionalized and strengthened in faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee understanding
  • emotional exhaustion
  • intent to leave
  • organizational citizenship behavior