عارضه‌یابی و اولویت‌بندی چالش‌های اجرای خط‌مشی خصوصی‌سازی با تأکید بر سیاست‌های کلّی اصل 44 قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران ایران

2 دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دوره دکتری، مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22111/jipaa.2021.153774

چکیده

هدف پژوهش حاضر، عارضه‌یابی و اولویت‌بندی چالش‌های اجرای خط‌مشی عمومی خصوصی‌سازی با تأکید بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون می‌باشد. رویکرد ارزیابی حاکم بر این پژوهش، رویکرد مدیریتی بوده و الگوی ارزیابی خط‌مشی مورد استفاده، ترکیبی از الگوی هدف‌گرا و خبره‌گرا می‌باشد. همچنین ملاک ارزیابی، آخرین گزارش مجلس شورای اسلامی از میزان تحقق اهداف خصوصی‌سازی در کشور است. در این پژوهش جهت عارضه‌یابی و شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در عدم تحقق اجرای خط‎مشی مورد نظر از روش دلفی استفاده شده است، که درنهایت با استفاده از نظرات 18 نفر از خبرگان با سابقه در حوزه تحلیل و ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی و تلفیق مؤلفه‌های استخراج‌شده از مبانی نظری پژوهش و همچنین مؤلفه‌های پیشنهادی خبرگان، هشت مؤلفه اصلی شامل افزایش اسمی و غیرواقعی سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملّی، مغفول ماندن سیاست افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملّی، عدم ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری در سطح مورد انتظار، درجا زدن‌ها و پس‌رفت رشد اقتصاد ملّی، عدم گسترش صحیح مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، کاهش ظاهری از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش روزافزون حجم بدنه دستگاه بوروکراسی، کاهش میزان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و سطح درآمد اکثریت آحاد جامعه و افزایش پیدا نکردن و حتی کاهش سطح عمومی اشتغال واقعی و 52 شاخص در زمینه مشکلات و چالش‌های اجرای خط‌مشی خصوصی‌سازی در کشور شناسایی و میزان اهمیت هر یک از مؤلفه‌ها مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnosing and Prioritizing the Challenges of the implementing the Privatization Policy With an emphasise on the General Policies of Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Amin Farhadi 1
  • Davoud Hosseinpour 2
  • Ali Hajivand 3
1 Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran Iran
2 Associate Professor of Public Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 PhD Student, Public Management, General Decision Making and Policy Making, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to diagnose and prioritize the challenges of implementing the public privatization policy with an emphasis on the general policies of Article 44 of the Constitution. The assessment approach pertaining to this research is a managerial approach and the used policy assessment model is a combination of goal-oriented and expert-oriented models. The evaluation criterion is also the latest report of the Islamic Consultative Assembly on the extent to which the privatization goals have been achieved in the country. In this study, in order to diagnose and identify the effective components in not realizing the implementation of the policy, the Delphi method has been used, which finally uses the opinions of 18 experts with experience in the field of analysis and evaluation of public policies and components extracted from the theoretical fundumentals. Theoretical research as well as the components proposed by experts, eight main components including nominal and unrealistic increase of the share of private and cooperative sectors in the national economy, neglect of the policy of increasing competitiveness in the national economy, failure to improve the efficiency of enterprises, productivity of material, human and technological resources. at the expected level., setbacks and decline of national economic growth, lack of proper expansion of ownership at the grassroots level to ensure social justice, apparent reduction of government financial and managerial burden on economic activities and increasing bureaucracy, savings decline, investment and the income level of the majority of the population and not increasing or even decreasing the general level of real employment and 52 indicators in the field of problems and challenges of implementing the privatization policy in the country were identified and the importance of each component was determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Public policy"
  • "Assesment of public policy"
  • "diagnosing the implementation of public policy"
  • "privatization"
  • "general policies Article 44"