توسعه اجتماع‌محور: واکاوی عناصر مؤثر بر اجرای اجتماع‌محور خط‌‌مشی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط‌مشی گذاری عمومی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22111/jipaa.2021.153776

چکیده

مردم ایران بیش از یک قرن است که اراده خروج از عقب‌ماندگی و نیل به پیشرفت و توسعه دارند. در این مدت هر چند دولت، نخبگان و تحصیل‌کردگان ایرانی رویکردهای مختلف رشد و توسعه و به‌طور مشخص الگوهای توسعه آمرانه و مرکز پیرامون را به آزمون گرفته‌اند، اما کشور به یک توسعه موزون و پایدار نرسیده است؛ زیرا مدل‌های توسعه اجرا شده ناقص، تک‌ساختی و فاقد مشارکت و نقش‌آفرینی مردم بوده است. باید گفت مشارکت اجتماعی یکی از ارکان اساسی توسعه می‌باشد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی عناصر مؤثر بر اجرای اجتماع‌محور خط‌مشی‌ها به‌عنوان یکی از راهبردهای اساسی توسعه اجتماع‌محور بپردازد. این پژوهش از نوع کیفی و فلسفه حاکم بر آن تفسیری می‌باشد، که با استفاده از تحلیل مضمون انجام گرفت. بدین منظور از تکنیک کدگذاری و نرم‌افزار NVivo 12 استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش نیز شامل خبرگان حوزه خط‌مشی‌گذاری می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. درنهایت یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که پس از طی فرایند کدگذاری، 17 کد تفسیری به‌دست آمد که در سه مرحله پیشران‌ها، ظرفیت‌سازها و توانمندسازها سازماندهی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Community-Based Development: Analysis of the Elements Affecting the Implementation of Community-Based Implementation of Policies

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Ahang 1
  • Abdol Majid Imani 2
1 PhD in Public Administration - Decision Making and public policy making, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

For more than a century, the Iranian people have been determined to break out of backwardness and achieve progress and development. During this period, although the Iranian government, elites and educated people have tested different approaches of growth and development, and specifically the patterns of authoritarian development and the surrounding center, the country has not achieved a balanced and sustainable development; Because the implemented development models have been incomplete, unstructured, and lacked the participation and planning of the people. It should be said that social participation is one of the basic pillars of development that should be considered. Therefore, the present study tries to examine the elements affecting the community-based implementation of policies as one of the basic strategies of community-based development. This research is of qualitative type and the governing philosophy is interpretive, which was conducted using thematic analysis. For this purpose, coding technique and NVivo 12 software were used. The statistical population of the study also includes experts in the field of policy making who were selected using purposive sampling method. Finally, the research findings indicate that after the coding process, 17 interpretive codes were obtained, which were organized in three stages: drivers, capacitors and enablers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Community-based development
  • Content analysis