کشف اصول حکمرانی سازمانی در سازمان‌های عام‌ المنفعه ‌ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول). رایانامه: r-nia@um.ac.ir

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.22111/jipaa.2021.154559

چکیده

حکمرانی سازمانی در سازمان‌ها و شرکت‌های امروزی در قالب رابطه بین مدیر عامل و مدیران ارشد سازمان با هیأت‌مدیره، سهامداران و ذی‌نفعان تعریف می‌شود. حکمرانی سازمانی در همه انواع سازمان‌های رسمی با اهمیت است، لکن در سازمان‌های عام‌المنفعه که ذی‌نفعان فعالیت‌های آنها گستره وسیعی از جامعه را در بر‌می‌گیرد، از اهمیت خاصی برخوردار است.  این مطالعه، با بهره‌گیری از روش‌شناسی داده‌بنیاد، به کشف اصول حکمرانی سازمانی برای سازمان‌های عام‌المنفعه ‌ایرانی و تبیین آن اقدام کرده است. پارادایم تحقیق، تفسیری، رویکرد آن کیفی و استراتژی مورد استفاده داده‌بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهرشونده گلیزری می‌باشد. جامعه مورد مطالعه، اعضاء هیأت‌ مدیره و مدیران ارشد سازمان‌های عا‌م‌المنفعه فعال در استان خراسان رضوی می‌باشند که 10 نفر تا رسیدن به اشباع نظری به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. تحلیل داده‌ها با کمک نرم افزار تحلیل کیفی  MAXQDA انجام و 50 کد اولیه در قالب 6 کد ثانویه دسته‌بندی شدند. در نتیجه، مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری با عنوان "اصول حکمرانی در سازمان‌های عام‌المنفعه" به‌دست آمد.  نتایج تحقیق بیانگر 6 اصل صداقت، عدالت اجتماعی، پاسخ‌گویی، شفافیت، پاک‌دستی و امانت‌داری و تعاملات ارتباطی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discovering the Principles of Organizational governance in Iranian non-profit Organizations

نویسندگان [English]

  • salman salari 1
  • fariborz rahimnia 2
  • alireza khorakian 3
  • saeed mortazavi 3
  • ghasem eslami 4
1 PhD, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran,
2 Professor, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (Corresponding Author), Email: r-nia@um.ac.ir
3 Professor, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran,
4 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran,
چکیده [English]

In today's organizations and firms, organizational governance is defined as the interaction between the organization’s CEO and senior managers with the board of directors, shareholders, and beneficiaries. Organizational governance is important in all types of formal organizations, but more important in non-profit organizations whose beneficiaries are a large part of society. Using the grounded theory as the research method, this study has explored and the principles of organizational governance and explained them as an organizational governance model for Iranian non-profit organizations. The current study has an interpretive paradigm and a qualitative approach based on emergent Glaserian grounded theory as the research strategy. The understudy population was comprised of senior managers of not-for-profit organizations in Razavi Khorasan province, among which 10 people were investigated by conducting semi-structured interviews and purposeful sampling until reaching theoretical saturation. Gathered data were analyzed using MAXQDA qualitative analysis software and classified in the form of 50 primary and six secondary codes. Subsequently, the final model of the research was developed centered on the core category titled as "principles of governance in non-profit organizations." This model implies six principles of honesty, social justice, accountability, transparency, purity and trustworthiness, and relational interactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational Governance
  • Not-for-Profit Organization
  • Accountabiliy
  • Transparency