توسعه یک مدل مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) رایانامه: majid_nik4@yahoo.com

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 کارشناس تحقیقات و بهبود بهره وری، شرکت آب و فاضلاب، اهواز، ایران.

10.22111/jipaa.2022.353246.1065

چکیده

تغییرات بنیادی در فعالیت‌ها، رویه‌ها و کسب ‌وکار مدیریت منابع انسانی در طول سال‌های گذشته، سبب شده‌اند که موضوع «شایستگی‌های مدیران منابع انسانی» مورد توجه سازمان‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط قرار گیرد. شناسایی نقش‌های مورد انتظار از مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های جهانی، چارچوب اصلی را برای تدوین الگوهای شایستگی مدیران منابع انسانی فراهم می‌کند. از طرفی این‌گونه مدل‌ها شایستگی‌های فردی را در نظر نمی‌گیرد. ما در این پژوهش به‌دنبال بهبود مدل مدیریت منابع انسانی شایسته‌محور اولریچ می‌باشیم. جامعه آماری این تحقیق 180 نفر از مدیران و کارکنان حوزه منابع انسانی بودند که با روش نمونه‌گیری سرشماری انتخاب شدند. ضریب آلفای کرونباخ 0.76 به‌دست آمد. روش تحقیق به‌کار رفته، توصیفی- تحلیلی و از روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش بیان‌گر تأیید اعتبار و روایی ابزار و عامل‌های شایستگی‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model of Human Resource Management

نویسندگان [English]

  • majid nikkhah 1
  • MirAli SeyedNaghavi 2
  • mahboobeh rahimi 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran. (Corresponding author), E-mail: majid_nik4@yahoo.com
2 . Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Productivity Research and Improvement Expert, Water and wastewater Company, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

 
Due to major changes in the activities, procedures, and business of human resource management (HRM) over the past years, the "human resource managers' competency" has been taken into consideration by relevant organizations and associations. Identification of roles, which are expected of human resource management in global organizations, provides the main framework for developing competency models for human resource managers. Furthermore, such models do not consider personal competencies. The present study aimed to improve the competency-based human resource management model by Dave Ulrich. The statistical population consisted of 180 human resource managers and employees who were selected by census sampling. Cronbach's alpha coefficient was equal to 0.76. The research method had a descriptive-analytical type and used confirmatory factor analysis (CFA), and structural equation modeling (SEM). The results confirmed the validity and reliability of the competency factors and tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource competencies
  • the competency-based human resource management (HRM) model by Dave Ulrich
  • Confirmatory Factor Analysis (CFA)
  • Structural equation modeling (SEM)