بررسی عقلانیت در سیاست‌گذاری عمومی با روش فرا ترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.(نویسنده مسئول)،رایانامه: mahbobehataei@mshdiau.ac.ir

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران .

3 دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

10.22111/jipaa.2021.154563

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عقلانیت در سیاست‌گذاری عمومی با روش فرا‌ترکیب انجام شده است. روش پژوهش فراترکیب ضمن بررسی سیستماتیک منابع یافت شده در زمینه‌ی عقلانیت در سیاست‌گذاری به انتخاب 44 منبع از میان 395 منبع یافته شده پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که از میان کدهای استخراج شده، 176 کد اولیه و 36 مولفه در قالب 8 مقوله عقلانیت سیاسی، اقتصادی، تجربی، قانونی، اخلاقی، دینی، ابزاری و هنجاری شناسایی شدند. ترتیب فراوانی عقلانیت ها به صورت عقلانیت سیاسی، قانونی، تجربی، اقتصادی، هنجاری، ارتباطی، ابزاری، دینی و اخلاقی می باشد. مقوله عقلانیت سیاسی بیشترین فراوانی را در بین منابع بررسی شده داشته است. با توجه به یافته‌های تحقیق، چنین نتیجه‌گیری می‌گردد که تنوع و چند بعدی بودن پدیده‌های مورد مطالعه در سیاست‌گذاری عمومی ایجاب می‌کند که محققان رشته‌ی سیاست‌گذاری از روش‌های متنوع و نظامند استفاده نمایند تا تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران را در حوزه‌ی تحلیل سیاست‌های عمومی آسان‌تر و راحت‌تر نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Rationality in Public Policy Making with Meta-synthesis Method

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Montazer Ataei 1
  • Robabeh Montazer Ataei 2
  • Atena Gerivani 3
1 PhD in Educational Management, Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. (Corresponding Author), E-mail: mahbobehataei@mshdiau.ac.ir
2 MSc student of Information Science and Epistemology, Payam Noor University, Mashhad, Iran,,
3 PhD in Educational Management, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the rationality of public policy with  Meta-synthesis  Research. While systematically reviewing the resources found in the field of rationality in policy-making, the Meta-synthesis research method has selected 44 sources from 395 sources found. The research findings showed that 176 primary codes and 36 components or the main concept were identified in the form of 8 categories of political, economic, empirical, legal, moral, religious, instrumental and normative rationality among the extracted codes. The frequency of rationalities is political, legal, practical, economic, normative, communicative, instrumental, religious and moral rationality Respectively .The category of political rationality has the highest frequency among the studied sources. Based on the research findings, it is concluded that the diversity and multidimensionality of the studied phenomena in public policy making requires that policy making researchers use a variety of systematic methods to make policy-makers decisions in the field of policy analysis in a way that is easier and more convenient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy making
  • public policy making
  • rationality
  • Meta-synthesis