تحلیل سیستم حکمرانی شبکه‌ای توسعه پایدار مناطق محروم کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری مهندسی عمران، گروه مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

10.22111/jipaa.2022.350230.1061

چکیده

بیش از 77 درصد از مناطق کشور از منظر شاخص­های پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی در طبقه­بندی مناطق محروم متوسط تا بسیار محروم هستند. از­آن­جا­که فراهم نشدن بسترهای مناسب حکمرانی توسعه به­عنوان دلیل عدم­موفقیت برنامه­های توسعه مطرح است، پژوهش­حاضر به بررسی سیستم حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور پرداخته و با تاکید بر نقش حکمرانی شبکه­ای در حل مسائل سیستم‌های پیچیده؛ ساختار توزیع قدرت را میان کنشگران قانونی توسعه پایدار مناطق محروم کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. برای این منظور پس از بررسی قوانین و مقررات مناطق محروم کشور، مبتنی بر قوانین برنامه پنج­ساله ششم توسعه، 38 مسئولیت قانونی و 39 نهاد/سازمان مسئول و همکار توسعه مناطق محروم کشور استخراج شد. ماتریس شبکه همکاری کنشگران با استفاده از شاخص­های مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، تراکم و انسجام؛ فاصله ژئودزیک و نقاط برشی تجزیه و تحلیل شد. یافته­های تحلیل ساختار حکمرانی شبکه­ای توسعه مناطق محروم کشور حاکی از تمرکز قدرت تصمیم­گیری در دولت و عدم تعادل در توزیع قدرت بین کنشگران است و بدون اصلاح اساسی ساختار حکمرانی شبکه توسعه مناطق محروم کشور نمی‌توان انتظار حل مسائل سیستم­های پیچیده اقتصادی-اجتماعی مناطق محروم کشور را داشت. در نهایت پیشنهادات سیاستی توسعه حکمرانی شبکه­ای با توجه به نتایج بررسی قوانین و مقررات ملّی و برنامه­های توسعه و نتایج تحلیل شبکه حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور در راستای تعادل­بخشی در توزیع قدرت قانونی میان نهادهای مسئول و همکار مبنی­بر فرصت­های مشارکت برابر کنشگران کلیدی شامل نهادهای دولتی، بخش­خصوصی و نهادهای مردمی در مدار تصمیم­گیری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Network Governance System for the Sustainable Development of Deprived Regions in Iran

نویسندگان [English]

  • Marzieh Samadi Foroushani 1
  • mohammad javad keyhanpour 2
  • Farshid Shokrekhodaee 3
1 PhD in Operations Research Management, University of Tehran,Tehran,Iran.
2 PhD in Civil engineering, Azad University, Tehran,Iran.
3 Chairman of the sustainable development, environment and water commission of the Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture of Iran.
چکیده [English]

More than 77% of the regions in Iran are classified as medium to very deprived areas from the point of view of economic, social and environmental sustainability indicators. Since the failure to provide appropriate platforms for development governance is considered as the reason for the failure of development programs, the present study investigates the development governance system of the deprived areas of the country and emphasizes the role of network governance in solving problems of complex systems; It has analyzed the power distribution structure among the legal actors of the sustainable development of deprived areas of the country. For this purpose, after reviewing the laws and regulations of the deprived areas of the country, based on the laws of the 6th five-year development plan, 38 legal responsibilities and 39 institutions/organizations responsible and collaborators for the development of the deprived areas of the country were extracted. The matrix of actors' cooperation network by using the indicators of degree centrality, betweenness centrality, density and coherence; Geodesic distance and intersection points were analyzed. The findings of the analysis of the network governance structure of the development of the deprived areas of the country indicate the concentration of decision-making power in the government and the imbalance in the distribution of power between actors, and without fundamental reform of the governance structure of the development network of the deprived areas of the country, we cannot expect to solve the problems of socio-economic complex systems in the deprived areas of the country.
 Finally, the policy proposals for the development of network governance according to the results of the review of national laws and regulations and development plans and the results of the analysis of the governance network for the development of the deprived areas of the country in the direction of balancing the distribution of legal power between responsible and cooperative institutions based on opportunity The participation of key actors including  state institutions, private sector and popular institutions in the decision-making process is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • regional sustainable
  • development
  • deprived regions
  • network governance
  • social network analysis