بررسی تأثیرات توسعه پایدار شهری بر حاکمیت شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دواتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی ، شهر بیرجند.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ، گرایش مدیریت امور شهری ، واحد بین الملل اربیل ، عراق.

10.22111/jipaa.2022.342882.1055

چکیده

حکمروایی شهری به حفظ زیربناها و خدمات شهری می‌پردازد و فرآیندی سیاسی است که از طریق آن‌شهروندان و گروه‌های مختلف علایق خود را ابراز و اختلاف‌نظرهای خود را تعدیل می‌کنند و به توافق نظر می‌رسند و بر اساس حقوق و تعهدات قانونی خود عمل می‌کنند .هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیرات توسعه پایدار شهری بر حاکمیت شهری است. روش تحقیق کاربردی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، متخصصین امور شهری وکارکنان با سابقه مدیریتی شهرداری کاشمر در سال 1399 که تعداد آنها ۱۰۲نفر بودند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 81 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه و برای تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار EXCEL و PLS Smart و SPSS استفاده شد. شاخص‌های برازش مدل در حد قابل قبولی است وکلیه مقادیر پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ بالای 7/0 بود . مقادیر میانگین واریانس‌های استخراجی تقریباً از مقدار 5/0 بالاتر بوده و روایی تشخیصی نیز با استفاده از شاخص فورنل و لارکر تأیید گردید. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که توسعه اقتصادی تأثیر مثبتی بر حاکمیت شهری ندارد  اما توسعه اجتماعی (382/0) و حفاظت از محیط‌زیست (414/0) تأثیر مثبت و معناداری بر حاکمیت شهری دارد. شهرداری‌ها و شورای شهر از طریق چارچوب توسعه پایدار شهری بهتر می‌توانند حاکمیت(حکمرانی)  شهری را محقق سازند.کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects sustainable Urban Development on Urban Sovereignty

نویسندگان [English]

  • fatmeh boskabadi 1
  • zahra rajaei 2
  • baratollah zareh sajdaki 3
1 PhD Student, Department of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, Birjand, Iran
2 Assistant professor and faculty member of Payam Noor University, South Khorasan province, Birjand city, Iran.
3 Master's student of Payam Noor University, in Urban Affairs Management, Erbil International Branch, Iraq.
چکیده [English]

Urban Sovereignty  deals with the creation and maintenance of urban infrastructure and services, and is a purely political process through citizens and various groups that express their interests, moderate their differences, reach agreement, and act with their legal rights and obligations. The purpose of this study is to investigate the effects of sustainable urban development on urban governance.The method of the present research is applied and field survey The statistical population of this study includes all experts in the municipality affairs or employees of the administrative department of the municipality in Kashmar in 2020 whose number is 102 people. The sampling method in this study is simple random and the number of samples was determined 81 people, using Morgan table.  For data analysis, EXCEL, PLS Smart and SPSS software were used and the model fit indices were acceptable. All values ​​of combined reliability and Cronbach's alpha coefficient were above 0.7. Diagnostic validity was also confirmed using Fornell and Larker indices  The results of the hypothesis test showed that economic development does not have a positive effect on Sovereignty , but social development(0.382)  and environmental maintenance (0.414).have a positive and significant effect on urban governance . Municipalities and city councils can better fulfill urban governance through the framework of sustainable urban development.
کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Urban Development
  • Environmental Development
  • Economic Development
  • Social Development
  • urban Governance
  • environmental maintenance