شناسایی و تبیین کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت بر مبنای نظریه هم‌شکلی نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات،

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چالش عمده کشورهای در حال توسعه، سنجش عملکرد دولت به ویژه خرده‌سیستم سلامت است. در ایران نیز سیاست‌ها و چارچوب‌های نهادی به ویژه سیاست‌های کلی نظام سلامت بر سنجش عملکرد حوزه سلامت تأکید دارند. وضعیت کنونی حوزه سلامت، از ناتوانی دولت در اجرای این سیاست‌ها، حکایت دارد. هدفِ این مطالعه، شناسایی و تبیین کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت بر مبنای نظریه هم‌شکلی نهادی است.
این پژوهش از نوع توسعه‌ای – کاربردی است و با رویکرد استقرایی و کیفی نظام‌مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده‌بنیاد»، تحلیل شده است. گزاره‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، گردآوری شدند. روش نمونه‌گیری ترکیبی هدف‌مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت.
در این پژوهش، تعداد 124 مفهوم و 20 مؤلفه در قالب چهار بُعد اصلی مؤثر بر ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت تحت عنوان «عوامل فرهنگی و ارزشی»، «عوامل اقتصادی»، «قوانین و خط‌مشی‌ها» و «عوامل ساختاری و فناورانه»، شناسایی شدند.
نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی حاصل از عوامل مؤثر با سه نوع هم‌شکلیِ «فشار اجباری»، «فراگرد تقلیدی» و «فشار هنجاری» مترتب بر محیط‌های نهادی سازمان‌های متولی و دولت، سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and explanation of the application of the government performance evaluation model in the field of health, based on the institutional isomorphism theory

نویسندگان [English]

  • Paknoush Kyani 1
  • Ali Asghar Pourezzat 2
  • Karamolah Daneshfard 3
  • gholamreza memarzadeh tehran 4
1 Ph.D. student, Department of Public Administration, Faculty of management and economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran. E-mail: p.kyani@srbiau.ac.ir
2 Prof., Department of Public Administration, Faculty of management, University of Tehran, Tehran, Iran. Prof., Faculty of management and economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (*Corresponding Author).
3 Prof., Department of Public Administration, Faculty of management and economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of management and economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main challenge of the developing countries is to measure the government performance, especially the health subsystem. In Iran, policies and institutional frameworks, especially the general policies of the health system, emphasize on measuring the performance of the health sector. The current state of health indicates the government inability to implement these policies. The purpose of this study is to identify and explain the application of the government's performance evaluation model in the field of health, based on the Institutional Isomorphism theory.
124 concepts and 20 components were classified under 4 main categories that affect government performance evaluation, including "cultural and value factors", "economic factors", "laws and policies" and "structural-technological factors".

کلیدواژه‌ها [English]

  • health
  • government
  • performance evaluation system
  • institutional isomorphism theory