طراحی مدل اجرای خط مشی های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ مورد مطالعه: قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مواد 67 و 68)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

10.22111/jipaa.2023.361227.1078

چکیده

     حرکت در راستای توسعه جایگاه کشور در زمینه‌های اقتصادی، علمی و فناوری، مستلزم مدیریت اجرای خط مشی‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیری صحیح و برنامه‌ریزی‌شده است. هدف این پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای خط‌مشی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با تمرکز بر قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مواد 67 و 68) به کمک تکنیک دلفی فازی می‌باشد. این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است زیرا سعی بر آن است که از نتایج پژوهش در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران بهره‌برداری گردد. گردآوری داده‌ها، بر اساس روش کتابخانه‌ای، میدانی و نظرات خبرگان صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، تشکیل پنل خبرگی برای شناخت متغیرهای کلیدی استخراج‌شده از ادبیات پژوهش و پرسشنامه دلفی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق صاحب‌نظران، خبرگان و مدیران وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات و سازمان‌های تابعه می‌باشند که 15 نفر واجد شرایط به‌صورت غیرتصادفی و هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش اعضای پنل دلفی در مجموع 23 عامل را در قالب 10 مولفه به عنوان عوامل موثر در اجرای خط مشی‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار داده و در نهایت 18 عامل را به عنوان عوامل اصلی تشخیص دادند که شاخص‌های حاصله در قالب مدل مفهومی و هم‌چنین چارچوب پیشنهادی اجرای خط مشی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the ICT Policy implementation; Based on the Sixth Development Plan of Iran (Articles 67 and 68)

نویسندگان [English]

  • Nazila Mohammadi 1
  • Gholamreza Memarzadeh Tehran 1
  • Sedigheh Tootian Isfahani 2
1 Public Administration Department, Economics and Management Faculty. Science And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Management Department, Accounting and Management Faculty. West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Moving toward developing the country's position in economic, scientific and technological fields requires managing the implementation of policies in the field of information and communication technology in a correct and planned way. The purpose of this research is to provide a model of factors affecting the implementation of Iran's ICT policies with the help of the fuzzy Delphi technique. This research is based on the objective, of an applied type, because it is trying to use the results of the research in the ICT Ministry of and Telecommunication Company of Iran. Data collection has been done based on library and field methods and experts' opinions. The research data collection instrument is the formation of an expert panel to identify the key variables extracted from the research literature and the Delphi questionnaire. The statistical population of the research is experts and managers of the Ministry of ICT and affiliated organizations, 15 qualified people were selected non-randomly and purposefully as a sample. In this research, the members of the Delphi panel examined a total of 23 factors in the form of 10 components as effective factors in the implementation of policies in the field of ICT and finally identified 18 factors as the main factors that The resulting indicators are presented as a conceptual model as well as a proposed framework for the implementation of ICT policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy
  • fuzzy Delphi technique
  • information and communication technology
  • implementation