شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر مشارکت کارکنان در اجرای خط‌مشی‌های عمومی حوزه مدیریت شهری(مورد مطالعه؛ شهرداری ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی،دانشکده حسابداری و مدیریت،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

چکیده

       خط‌مشی به مجموعه‌ای از اصول استاندارد اشاره دارد که مسیر حرکت را راهنمایی می‌کنند. بسیاری از خط‌مشی‌ها عمومی از نظر قانون الزام‌آور هستند، به این معنی که افراد و نهادهای بخش دولتی و خصوصی باید از آن‌‌ها پیروی کنند. در مقابل، سیاست‌هایی که توسط موسسات خصوصی ایجاد می‌شود الزام قانونی ندارد، ولی در داخل موسسه رعایت آن الزامی است. در سازمان‌های عمومی به طور خاص شهرداری‌ها  مشارکت کارکنان در اجرای موثر خط‌مشی‌های عمومی به دلیل ارتباط تنگاتنگ کارکنان با شهروندان به عنوان بوروکرات‌های سطح خیابان، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌نماید.
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مشارکت کارکنان در اجرای خط‌مشی‌های عمومی انجام‌شده‌است. الگوی مورد استفاده در پژوهش حاضر تلفیقی  از نوع هدف‌گرا و خبره‌گرا می‌باشد. در این پژوهش جهت شناسایی مؤلفه‌های مشارکت کارکنان در اجرای خط‌مشی‌های عمومی از روش دلفی استفاده شده‌است. در این راستا، با استفاده از نظرات 18 نفر ازخبرگان با سابقه در حوزه خط‌مشی گذاری عمومی، تلفیق مؤلفه‌های استخراج شده از مبانی نظری پژوهش و مؤلفه‌های پیشنهادی خبرگان، پرسش نامه‌ای در دو مرحله جهت شناسایی و تعیین مولفه‌های نهایی و میزان اهمیت هریک از مؤلفه‌ها در میزان  مشارکت کارکنان در اجرای خط‌مشی‌های عمومی در اختیار آنان قرار گرفت و پس از  تجزیه و تحلیل نتایج،9 مولفه اصلی و  58 شاخص شناسایی و میزان اهمیت هریک نیز تعیین گردید. مولفه‌های شناسایی شده  به ترتیب اهمیت شامل مولفه تخصص و مهارت مجریان؛ مولفه عوامل رفتاری مجریان؛ مولفه ساختاری؛ مولفه مدیریتی و اجرایی؛ مولفه گروهی؛ مولفه فرهنگی؛ مولفه اقتصادی؛ مولفه محیطی؛ مولفه حقوقی می باشند. در نهایت توصیه هایی برای ارتقاء سطح مشارکت کارکنان در اجرای خط‌مشی‌ها ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the factors affecting employee participation in the implementation of public policies The field of urban management (case study: Urmia Municipality)

نویسندگان [English]

  • ali hajivand
  • fattah sharifzadeh
  • amin farhadi
Department of Public Administration, School of Accounting and Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Policy refers to a set of standard principles that guide a course of action. Many public policies are legally binding, meaning that individuals and institutions in the public and private sectors must follow them. On the other hand, the policies created by private institutions are not legally required, but they are required to be followed within the institution. In public organizations, especially municipalities, the participation of employees in the effective implementation of public policies plays a decisive role due to the close relationship between employees and citizens as street-level bureaucrats.
  The current research was conducted with the aim of identifying and prioritizing the components of employee participation in the implementation of public policies. The model used in this research is a combination of goal-oriented and expert-oriented. In this research, the Delphi method was used to identify the components of employee participation in the implementation of public policies. In this regard, using the opinions well experienced 18 experts in public policy making, combining the components extracted from the theoretical bases of the research and the components proposed by the experts, A questionnaire was provided to them in two stages to identify and determine the final components and the importance of each component in the level of employee participation in the implementation of public policies., and After analyzing the results, 9 main components and 58 indicators identified and the importance of each were determined. The identified components according to their importance are, the component of expertise and skill of the performers; the component of the behavioral factors of the performers; structural component; managerial and executive component; group component; cultural component; economic component; environmental component and legal component. Finally, in order to improve the level of employee participation in the implementation of policies some recommendations were given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban management
  • Urmia municipality
  • employee participation
  • components of employee participation
  • public policy implementation