تاثیر یادگیری سازمانی بر رفتارهای فرامسئولیتی کارکنان در ادارات دولتی شهر اردبیل: نقش واسطه ای مشارکت کارکنان.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین اردبیل

2 دانشیار مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد مدیریت دولتی و گردشگری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر یادگیری سازمانی بر رفتارهای فرامسئولیتی کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای مشارکت کارکنان بررسی شود. جامعه آماری کارکنان ادارات دولتی شهر اردبیل به تعداد 500 نفر بود که  با استفاده از فرمول کوکران تعداد 218 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی سهمیه‌ای به عنوان نمونه  انتخاب شده و پرسشنامه‌ها در بین 218 نفر با مراجعه حضوری به این ادرات توزیع شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسش‌نامه مشارکت کارکنان اکرامی و همکاران (1389) و پرسش‌نامه یادگیری سازمانی احمدی و همکاران (2013) استفاده شد.  همچنین در سنجش رفتارهای فرامسولیتی برای بعد به اشتراک گذاشتن دانش از پرسشنامه بهلول (1392)، برای بعد خلاقیت از پرسشنامه فرخنده (1394) و برای بعد وظیفه‌شناسی از پرسشنامه مک کرا و کاستا (1992) استفاده شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه‌ها، از ضریب آلفای کرونباخ و برای برآورد مدل مفهومی تحقیق از شاخص‌های برازش مدل استفاده گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج نشان داد که که یادگیری سازمانی بر مشارکت کارکنان و رفتارهای فرا مسئولیتی تأثیر مثبت دارد. مشارکت کارکنان بر رفتارهای فرا مسئولیتی تأثیر مثبت دارد. همچنین مشارکت کارکنان در ارتباط بین یادگیری سازمانی و رفتارهای فرا مسئولیتی از نقش واسطه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Mediating Role of Employee Participation in the Relationship between Learning Organizational and Extra-Role Behaviors of Employees in State Offices in Ardabil City

نویسندگان [English]

  • Sajjad Hosseinzadeh 1
  • Bagher Asgarnezhad Nouri 2
  • Habib Ebrahimpour 3
  • Amal Alboghoubeish 4
1 M.A. of Business Management. Department of Management. Shamim Danesh Novin Institute of Higher Education, Ardabil, Iran
2 Associate Professor of Business Administration, Department of Business Management, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
3 Professor , Department of Public Administration and Tourism, Faculty of Social Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
4 Master of Business Administration, Department of Management, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

To collect data, Ikrami et al.'s employee participation questionnaire (2013) and Ahmadi et al.'s organizational learning questionnaire (2013) were used. Also, in measuring extra-responsibility behaviors, Bahlul questionnaire (2013) was used for knowledge sharing dimension, Farkhandeh questionnaire (2014) for creativity dimension, and McCrae and Costa (1992) questionnaire for conscientiousness dimension. Cronbach's alpha coefficient was used to check the reliability of the questionnaires and model fit indices were used to estimate the conceptual model of the research. The test of the research model was done based on structural equation modeling method and Lisrel software. The results showed that organizational learning has a positive effect on employee participation and extra-responsible behaviors. Employee participation has a positive effect on extra-responsible behaviors. Also, employee participation has a mediating role in the relationship between organizational learning and extra-responsible behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Participation
  • Extra-Role Behaviors Employee
  • Learning Organizational