شناسایی عوامل بازدارنده پیاده سازی مدیریت منابع انسانی پایدار (موردکاوی: سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس انرژی و بورس کالای ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، گرایش توسعه منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران

4 دانشیار گروه دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22111/jipaa.2023.389386.1109

چکیده

مدیریت منابع انسانی پایدار، به عنوان یک پارادایم جدید، جزو مهم­ترین روندهای مطالعاتی مدیریت منابع انسانی در سال­های اخیر بوده است. پایداری منابع انسانی شامل پایداری در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی است. بررسی­های انجام شده حاکی است مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس کالا و بورس انرژی ایران به عنوان سه سازمان بورسی فعال در بازار سرمایه، هنوز به مرحله پیاده­سازی و اجرا نرسیده و با موانعی روبه­رو است؛ لذا این پژوهش با تمرکز بر بُعد اجتماعی، عوامل بازدارنده پیاده­سازی این پارادایم را به عنوان یک راهنمای عمل برای رفع موانع و نیل به پایداری منابع انسانی در سازمان­های موردمطالعه، مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار داده است. این پژوهش، رویکردی کیفی داشته و با روش تحلیل مضمون(تحلیل تم) انجام شده است. داده­ها از طریق انجام 16 مصاحبه نیمه­ساختاریافته از خبرگان منابع انسانی و مدیریت مالی در این سازمان­ها جمع­آوری شده‌اند.در پایان، از میان 90 مفهوم کلیدی، 5 مضمون اصلی و 20 مضمون فرعی استخراج شده و تجزیه و تحلیل مضامین نیز باتوجه به شرایط و زمینه­ سازمان­های موردمطالعه ارائه شده­اند.
نتایج این پژوهش نشان داد که نگرش و سبک مدیران در سازمان­های مورد مطالعه، نقش بسیار مهمی در بازدارندگی پیاده­سازی مدیریت منابع انسانی پایدار ایفا می­کند. هم­چنین سایر عوامل بازدارنده نهادی، فرهنگی و محیطی اعم از سیاست­های حاکمیتی، فرهنگ عمومی و هم­چنین فضای بازار سرمایه نیز در این زمینه تاثیرگذار بودند که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها