تحلیل جامعه‌شناختی نظام خط‌مشی‌گذاری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران

2 گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران

10.22111/jipaa.2023.389156.1108

چکیده

نظام خط‌مشی‎‌گذاری را از منظرهای متفاوتی می‌توان مورد بررسی و تحلیل قرار داد. یکی از این منظرها، منظر جامعه‌شناختی است. در همین راستا، هدف این پژوهش، تحلیل نظام خط‌مشی‌گذاری جمهوری اسلامی ایران از منظر جامعه‌شناختی است. برای رسیدن به این هدف از روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی استفاده گردید؛ بدین گونه که پس از گردآوری داده‌ها با مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل آن‌ها، نظام خط‌مشی‌گذاری جمهوری اسلامی ایران توصیف و از منظر جامعه‌شناختی مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل جامعه‌شناسانه نظام خط‌مشی‌گذاری ج.ا.ا. نیز از یکی از پرکاربردترین نوع‌شناسی‌های جامعه‌شناسی یعنی تقسیم‌بندی جوامع به جوامع سنتی و جوامع مدرن استفاده شد. نتایج تحلیل جامعه‌شناسانه نظام خط‌مشی‌گذاری ج.ا.ا. حاکی از این است که این نظام به صورت همزمان هم ویژگی‌های ساختارهای  سنتی را دارد و هم ویژگی‌های ساختارهای مدرن و در صورتی چنین ترکیبی می تواند سودمند باشد که پیش برندگی مؤلفه های به کار رفته از سنت و مدرنیته در نظام خط‌مشی‌گذاری کشور در نظر قابل توجیه و در عمل نیز کارامد و اثربخش و قابل سنجش باشد؛ در غیر این صورت، وضعیتی غیرسنتی و کژ مدرن خواهد داشت و موجب تقابل‌های ناسودمند و کژکارکردهای آسیب زا در میان اجزاء نظام خط‌مشی‌گذاری کشور می‌گردد.

کلیدواژه‌ها