تدوین نقشه ی راهنمای فرآیندی در بهبود و توسعه ی انتقال آموزش در سازمان ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کاندید دکترای مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی.

چکیده

امروزه دغدغه­ی مربوط به مشکلات توسعه­ی کارکنان و انتقال آموزش در سازمان­ها اهمیت قابل توجهی یافته و تحقق انتقال آموزش برای بسیاری از سازمان­ها تلاشی دشوار، چالشی و گاهی ناامید کننده است. ادبیات این حوزه مطالعاتی نیز بر این مهم صحه گذاشته­اند که به­ندرت پیش می­آید در بستر سازمانی، یادگیری حاصل از تجارب آموزشی به پیامدی اثربخش از آن منجر شود. این موضوع و چگونگی بهبود وضعیت انتقال آموزش در سازمان­ها نقطه تمرکز اصلی پژوهش حاضر است. در این راستا، محققان با استفاده از یکی از مدل­های چندسطحی و میان­رشته­ای انتقال آموزش با عنوان جعبه سیاه انتقال آموزش، به دنبال ابزاری کاربردی برای بهبود وضعیت انتقال آموزش در سازمان­ها بوده­اند. در این راستا، محققان با استفاده از روش دلفی فازی و جلب مشارکت 18 نفر از خبرگان این حوزه نظری، به ارائه­ی یک نقشه­ی راهنمای فرآیندی و کاملاً کاربردی برای بهبود انتقال آموزش در سازمان­ها پرداخته­اند. نتایج پژوهش، ارائه دهنده­ی مجموعه الزاماتی است که متخصصان منابع انسانی و آموزش کارکنان می­بایست در سه مرحله­ی پیش از آموزش، حین آموزش و پساآموزش مورد توجه و بررسی قرار دهند. یافته­های مذکور در قالب چک لیستی متشکل از 47 سوال تدوین و ارائه شده است که به­صورت کاربردی و گام­به­گام متخصصان را در بهبود انتقال آموزش در سازمان هدایت می­نماید. در انتها نیز پس از بحث و بررسی یافته­ها، پیشنهاداتی در خصوص مسیرهای آتی پژوهشی مورد نیاز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها