بررسی و اولویت‌بندی مولفه‌های حکمرانی تعالی‌گرا در راستای ارتقای سلامت نظام اداری .

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی .دانشگاه پیام نور.تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

4 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، مشهد، ایران

چکیده

حکمرانی متعالی تلاشی برای تبیین مسیر آرمانی حکومت اسلامی، حکومتی عادلانه با معیارهای اخلاقی است. باتوجه‌به آثار حکمرانی متعالی که از قبیل: رشد اقتصادی، رفتار اخلاقی، توسعه پایدار، اعتماد سیاسی، مشروعیت دولت و کاهش تنش بین مردم و دولت و... است که پرداختن به این تحقیق را مضاعف می‌کند. پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق توصیفی است و از نظر هدف کاربردی محسوب می‌گردد و به لحاظ جمع‌آوری داده‌ها میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت‌علمی و یا افرادی دارای سابقه مدیریت و تدریس در رشته مدیریت در یزد در سال 1400 بودند که از بین آنان 42 نفر با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند شرکت نموده‌اند. پرسش‌نامه به‌صورت محقق ساخته و روش کمی بر اساس مدل نظری ‌پورعزت (1398) و پورعزت و همکاران (1394) تهیه شده و برای تحلیل از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده گردید. در اولویت‌بندی ابعاد حکمرانی تعالی‌گرا، اولین اولویت، التزام به رعایت قانون است و حساب پس دهی و پاسخگویی، عدالت‌گرایی فراقانونی، اخلاق‌گرایی فراقانونی، صمیمیت و پرهیز از سلطه‌جویی و مسئولیت‌پذیری و هدف‌گرایی به ترتیب اولویت‌های دوم تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند. ضمناً بیشتر پاسخ‌دهندگان بر این نظر توافق داشته‌اند که مؤلفه‌ها با بعد موردنظر تناسب دارد و از جامعیت برخوردار است. ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها به‌درستی، حکمرانی تعالی‌گرا در راستای ارتقای سلامت نظام اداری را می‌سنجند و با استفاده از نرم‌افزار pls، روایی، پایایی و تحلیل عاملی تأییدی شاخص‌ها تأیید شد.

کلیدواژه‌ها