شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر بهره‌وری در سازمان‌های حاکمیتی (مورد مطالعه: سازمان‌های انتظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

4 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

نتایج افزایش بهره‌وری نیروی انسانی سازمان از مهم‌ترین اهداف هر سازمانی است. سازمان‌های نظامی و انتظامی نیز از این امر مستثنی نیستند و برای تحقق اهداف سازمانی‌شان نظیر تحقق امنیت پایدار نیازمند افزایش بهره‌وری در کارکنان‌شان هستند. در این میان عوامل سازمانی وجود دارند که با در نظر گرفتن آنها به عنوان گره‌های حل مسئله می‌توان تا حد زیادی بهره‌وری نیروی انسانی را ارتقا داد. لذا این پژوهش، با هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر بهره‌وری عوامل گشت یگان عملیاتی پلیس 110 استان قم صورت گرفته است. این پژوهش، بر اساس نوع هدف کاربردی، به لحاظ نوع روش کیفی و شیوه توصیفی و از نظر رویکرد استقرایی است. جامعه­ آماری پژوهش، شامل مدیران و فرماندهان انتظامی استان قم و نمونه­ی تحقیق به روش نمونه‌گیری هدفمند از این افراد بود. به منظور جمع­آوری داده­های کیفی از ابزار مصاحبه و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه­، از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که عوامل سازمانی نظیر سبک رهبری، ویژگی‌های شغلی، نظام جبران خدمات، آموزش، پاداش و تنبیه، پشتیبانی و حمایت سازمانی و ارتقای شغلی بر میزان بهره‌وری عوامل گشت یگان عملیاتی فوریت‌های پلیسی 110 استان قم تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Organizational Factors Affecting Productivity in Sovereign Organizations (Case: Disciplinary Organizations (

نویسندگان [English]

  • Mehdi Golverdi 1
  • jabar babashahi 2
  • seyed majid Ahadi Shoar 3
  • javad moghadam 4
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management & Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Department of Public Administration, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
4 M.A. of Business Management. Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran .
چکیده [English]

Increasing the productivity of an organization's human resources is one of the most important goals of any organization. Military and law enforcement agencies are not exempt from this, and in order to achieve their organizational goals, such as ensuring stable security, they must increase the productivity of their employees. In this regard, there are organizational factors that can be significantly improved if they are considered as problem-solving nodes. Therefore, this research was conducted with the aim of identifying the organizational factors that affect the productivity of patrol officers in the 110 operational police units in Qom province. This research is based on the type of objective applied, in terms of the type of qualitative method and descriptive method, and in terms of inductive approach. The statistical population of the research included managers and police commanders of Qom province, and the sample of the research was a purposive selection of these people. The thematic analysis technique was used to collect qualitative data using the interview instrument and to analyze the data obtained from the interview. The results of the data analysis showed that organizational factors such as leadership style, work characteristics, reward system, training, reward and punishment, organizational support and promotion have an impact on the productivity of the employees of the 110 operational police patrols in Qom province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Public Organizations
  • Qualitative approach
  • Disciplinary organizations