دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1401 
بررسی تأثیرات توسعه پایدار شهری بر حاکمیت شهری

صفحه 43-76

10.22111/jipaa.2022.342882.1055

فاطمه بسکابادی؛ زهرا رجایی؛ برات اله زارع سنجدکی