راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله

الف) شرایط پذیرش مقاله:

1. مقاله متناسب با رویکرد فصلنامه حکمرانی و توسعه باشد.

2. مقاله پیشتر چاپ نشده یا همزمان برای نشریات داخلی و یا خارجی ارسال نشده باشد.

3. داوران منتخب سردبیر و هیأت تحریریه فصلنامه، مقالات دریافتی را ارزیابی می‌کنند و پذیرش نهایی مقاله منوط به موافقت هیأت تحریریه خواهد بود.

4. نشریه، حق رد یا قبول ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

ب) شیوه تنظیم مقاله:

1. مقاله در برنامه ورد نسخه 2003 یا 2007 (MS-Word 2003 or 2007) در قالب 5000 تا 8000 (حداکثر در 25صفحه) با در نظر گرفتن چکیده فارسی و انگلیسی، متن مقاله و منابع تنظیم شود.

2. حروف‌چینی مقاله باید با رعایت فاصله خطوط 1 سانتی‌متر و فاصله 2/5 سانتی‌متر از چپ و راست و فاصله 3/5 سانتی‌متر از بالا و 2/5 پایین کاغذ باشد.

3. مشخصات نویسنده/ نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده، دانشگاه، کشور، تلفن و پست الکترونیک در صفحه‌ای جداگانه همراه با عنوان  و چکیده فارسی و لاتین مقاله نوشته شود. در مقاله‌هایی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسنده مسئول با علامت ستاره مشخص شود. لازم به ذکر تمامی نویسنده گان می‌بایست دارای کد ORCID  باشند. همچنین مشخصات فایل نویسندگان می‌بایست در تناسب با مشخصات ثبت شده نویسندگان در سایت فصلنامه باشد. خواهشمندیم در درج مشخصات نویسندگان نهایت دقت به عمل آورده شود، زیرا پس از انتشار مقاله، تغییری در این بخش اعمال نخواهد شد و مسئولیت آن بر عهده نویسنده مسئول مقاله خواهد بود.

4. مقاله به ترتیب باید شامل عنوان، چکیده، کلید واژه‌ها، مقدمه، ادبیات نظری پژوهش، روش پژوهش، یافته‌های پژوهش و نتیجه‌گیری باشد.

5. چکیده فارسی مقاله منسجم باشد و  تعداد کلمات بین 150 تا 250 واژه باشد.

6. چکیده انگلیسی همراه با عنوان مقاله و واژگان کلیدی قبل از چکیده فارسی آورده شود.

7. کلید واژه‌ها ناظر بر موضوع مقاله و بین 3 تا 5 واژه باشند.

8. مقدمه شامل تعریف موضوع، طرح مسئله ، بیان اهداف و ضرورت پژوهش باشد.

9. مبانی نظری شامل بررسی پیشینه نظری و تجربی، چارچوب مفهومی و طرح سؤال‌ها و فرضیه‌های تحقیق باشد.

10. روش‌شناسی شامل روش و نوع پژوهش، ابزار گردآوری داده‌ها، فنون تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، روایی و پایایی ابزار پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش‌ نمونه‌گیری باشد.

11. تجزیه، تحلیل و تفسیر دستاوردهای پژوهش در بخش یافته‌ها ارائه شود.

12. در قسمت نتیجه گیری باید مقایسه یافته‌های پژوهش با یافته‌های سایر پژوهش‌ها و نظریه‌ها صورت گیرد و همچنین نیز به ارائه خلاصه نتایج و پیشنهادهای کاربردی و عملی پرداخته شود.

ج) شیوه نگارش مقاله:

1. متن اصلی مقاله به‌ صورت تک ستونی با قلم (فونت) B Mitra و اندازه pt. 13 و قلم انگلیسی Times New Roman و اندازه pt. 11 تهیه شود.

2. عنوان فارسی مقاله با قلم  B Titr ضخیم و اندازه pt. 14، عنوان انگلیسی با قلم Times New Roman ضخیم و اندازه pt. 14 و عنوان همه بخش‌ها با قلم  B  Titr و اندازه pt. 11  ضخیم تایپ شوند.

3. عنوان و متن جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها با قلم B Mitra و اندازۀ pt. 10  ضخیم تایپ شوند.

4. پانویس فارسی با قلم B Mitra و اندازۀ pt. 10 و پانویس انگلیسی با قلم Times New Roman و اندازه pt. 9 تایپ شوند.

نکته: در نگارش مقاله نسبت به نکات نگارشی، ویرایشی و املائی دقت کافی به عمل آید. رعایت نیم فاصله، نقطه، نقطه ویرگول، وبرگول  و فاصله کلمات الزامی است. همچنین متن از نظر غلط‌های املایی بررسی شود.

د) شیوه منبع‌دهی به روش APA:

- شیوه منبع‌دهی درون‌ متن:

1. نقل قول مستقیم:

(نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: شماره صفحه)

مثال: (الوانی، 1389: 45)

2. نقل قول غیرمستقیم:

(نام خانوادگی نویسنده، سال نشر)

مثال: (الوانی، 1392)

نکته 1: در ارجاعات درون‌متنی در صورتی که تعداد نویسندگان، سه نفر یا بیشتر باشد، از عبارت همکاران استفاده شود و حتماً در مآخذ آخر مقاله، نام تمام نویسندگان ذکر شود.

نکته 2: برای مآخذی نظیر کتاب و پایان‌نامه، شماره صفحه منبع ذکر شود.

نکته 3: در صورتی که نام نویسنده لاتین به فارسی نوشته شود، برای بار اول در متن مقاله، نام وی پانویس شود.

- شیوه منبع‌دهی پایان متن:

1. مقاله فارسی و انگلیسی:

نام خانوادگی نویسنده اول، نام کوچک همان نویسنده؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام کوچک همان نویسنده (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه (به‌صورت ایتالیک)، دوره (شماره)، صفحه آغاز مقاله ـ صفحه پایان مقاله.

مثال: مقدسی، علیرضا؛ مانیان، امیر؛ قلی‌پور، رحمت‌الله؛ حسن‌زاده، علیرضا (1395). طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونیک در حوزه آموزش الکترونیک ایران. مجله مدیریت فناوری اطلاعات، 8(3)، 620-591.

Chapman, D. S., Uggerslev, K. L., Carroll, S. A., Piasentin, K. A., & Jones, D. A. (2005). Applicant attraction to organizations and job choice: a meta-analytic review of the correlates of recruiting outcomes. Journal of Applied Psychology, 90(5), 928-944.

2. کتاب فارسی و انگلیسی:

نام خانوادگی نویسنده اول، نام کوچک همان نویسنده؛ نام خانودگی نویسنده دوم، نام کوچک همان نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب (به‌صورت ایتالیک). شهر محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ.

مثال: پورعزت، علی اصغر (1393). درآمدی بر روش پژوهش علمی (فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن). تهران: انتشارات میدانچی، چاپ اول.

Robbins, S. P. (1990). Organization Theory: The Structure and Design of Organizations. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 3nd Edition.

3. کتاب ترجمه شده به فارسی:

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک همان نویسنده؛ نام خانودگی نویسنده دوم، نام کوچک همان نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب (به‌ صورت ایتالیک) (ترجمه: نام و نام خانوادگی مترجم). شهر محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ.

مثال: رابینز، استیفن‌پی (1392). تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی (ترجمه: حسن دانایی‌فرد و سید مهدی الوانی). تهران: انتشارات صفار، چاپ پنجم.

4. مقاله همایشی:

نام خانوادگی نویسنده اول، نام کوچک همان نویسنده؛ نام خانودگی نویسنده دوم، نام کوچک همان نویسنده (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان همایش (به‌صورت ایتالیک)، مکان همایش.

مثال: لطیفی، میثم؛ مشبکی، اصغر (1384). ایجاد مراکز ارزیابی، مهم‌ترین گام برای استقرار نظام شایسته‌سالاری در بخش دولتی ایران. دومین کنفرانس توسعه منبع انسانی، تهران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی.

5. پایان‌نامه:

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک همان نویسنده (سال انتشار). عنوان پایان‌نامه (به‌صورت ایتالیک). مقطه پایان‌نامه، محل دفاع پایان‌نامه.

مثال: طیلابی، مهسا (1394). ارتقای حقوق شهروندی در پرتوی حکمرانی مطلوب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران.

ه) شیوه ارسال مقاله:

1.ارسال مقاله از طریق سایت نشریه به نشانی http://jipaa.ir صورت گیرد.

2. درهنگام ثبت نام دقت به عمل آورید که رایانامه نویسنده مسئول رایانه‌ی سازمانی باشد.

3. مقاله پس از آماده سازی در قالب (تمپلت) تنظیم شود.

4. در هنگام ارسال مقاله فایل‌های (فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان، فایل اسامی نویسندگان، فایل مشابهت یابی کمتر از 10 درصد، فایل عدم تعارض منافع و تعهد نامه نویسندگان) بارگذاری شود.

فرم‌های مورد نظر جهت دانلود:

قالب تنظیم مقاله(تمپلت)، فایل اسامی و مشخصات نویسندگان، فرم تعارض منافع،فرم تعهد نویسندگان.

5. پس از ثبت‌نام، در قسمت ورود به سامانه، مقاله خود را ثبت نمایید.