اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اصغر پورعزت

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~pourezzat
pourezzatut.ac.ir
0000-0002-1875-3479

سردبیر

دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

yaghoubimgmt.usb.ac.ir
https://www.orcid.or

اعضای هیات تحریریه

دکتر رحمت اله قلی‌پور سوته

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rgholiporut.ac.ir

دکتر عباس منوریان

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران

amonavarut.ac.ir
09335526098

دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

yaghoubimgmt.usb.ac.ir

دکتر علیرضا موغلی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران

mooghaliyahoo.com

دکتر حبیب ابراهیم‌پور

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

h_ebrahimpouruma.ac.ir

دکتر امین رضا کمالیان

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

kamalianmgmt.usb.ac.ir

دکتر فریبرز رحیم نیا

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

r_niaum.ac.ir

دکتر میرعلی سیدنقوی

مدیریت دولتی دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

seyednaghaviatu.ac.ir

دکتر سید علیقلی روشن

مدیریت دولتی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

salirowshangmail.com

دکتر مهدی کاظمی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

mehdykazemiuk.ac.ir

ویراستار انگلیسی

علیرضا اسد زاده

دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

aasadzadehut.ac.ir
0000-0002-3171-7042

صفحه آرا

ساجده زارع مرزی

مدیریت رفتار سازمانی دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیرست رفتار سازمانی,،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران؛ایران.

sajedeh.zaremarziut.ac.ir

مدیر داخلی

شبنم زرجو

مدیریت منابع انسانی دانشجوی مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران.

shabnam.zarjouut.ac.ir