اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اصغر پورعزت

خط مشی گذاری و حکمرانی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/~pourezzat
pourezzatut.ac.ir
۰۲۱۶۶۴۶۶۱۹۹
0000-0002-1875-3479

h-index: 14  

ریاست دانشکده حکمرانی و ریاست آزمایشگاه حکمرانی و خط مشی گذاری دانشگاه تهران

سردبیر

نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی و خط مشی گذاری و حکمرانی استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/yaghoubi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
yaghoubimgmt.usb.ac.ir
0000-0001-6808-0594

h-index: 21  

معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اعضای هیات تحریریه

رحمت اله قلی‌پور سوته

حکمرانی و خط مشی گذاری استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~rgholipor/publications
rgholiporut.ac.ir
۰۲۱۶۱۱۱۷۶۰۵
0000-0001-9081-1576

h-index: 13  

عباس منوریان

مدیریت دولتی و خط مشی گذاری استاد، گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~amonavar
amonavarut.ac.ir
0000-0001-6951-4673

h-index: 7  

مدیرگروه آموزشی رشته مدیریت دولتی_گرایش خط مشی گذاری عمومی و تطبیق و توسعه

نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی و خط مشی گذاری و حکمرانی استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

www.usb.ac.ir/astaff/yaghoubi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
yaghoubimgmt.usb.ac.ir
0000-0001-6808-0594

h-index: 21  

علیرضا موغلی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران.

mooghaliyahoo.com

h-index: 14  

حبیب ابراهیم‌پور

مدیریت دولتی استاد گروه مدیریت دولتی و گردشگری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران.

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=288
h_ebrahimpouruma.ac.ir
0000-0001-6498-2400

h-index: 8  

امین رضا کمالیان

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/kamalian/en
kamalianmgmt.usb.ac.ir
0000-0002-5755-9046

h-index: 14  

فریبرز رحیم نیا

مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

fea.um.ac.ir/index.php/fa/?option=com_groups&view=prof&pid=500138&grpId=1303&c1=009ace&c2=7a4197&f=1
r_niaum.ac.ir
0000-0001-9680-6735

h-index: 18  

دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه سالفورد؛ انگلستان؛ 1385

میرعلی سیدنقوی

مدیریت دولتی دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/asnaghavi
seyednaghaviatu.ac.ir
0000-0003-3159-2611

سید علیقلی روشن

مدیریت دولتی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

www.usb.ac.ir/astaff/rowshan/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
asrhamoon.usb.ac.ir
31136776_054

h-index: 5  

مهدی کاظمی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/~mehdykazemi
mehdykazemiuk.ac.ir
0000-0002-2845-4317

h-index: 12  

ویراستار انگلیسی

علیرضا اسد زاده

خط مشی گذاری عمومی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/~phdstudents/430298001
aasadzadehut.ac.ir
0000-0002-3171-7042

h-index: 2  

IELTS:6/5

MSRT:70/100

UTEPT:79/100

رتبه یک کنکور دکتری 1398

مدیر داخلی

شبنم زرجو

مدیریت دولتی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی؛ دانشکده مدیریت؛دانشگاه تهران؛تهران؛ایران.

profile.ut.ac.ir/~phdstudents/430299006
shabnam.zarjouut.ac.ir
+989366501523
0000-0003-3652-5733

h-index: 1