فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله در فصلنامه حکمرانی و توسعه به شرح ذیل می‌باشد:

1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناس نشریه بررسی خواهد شد (لطفاً جهت تسریع در روند فرایند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال نمایید).

2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و اعضای هیأت تحریریه مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت.

3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. داوران فصلنامه، معمولاً موارد زیر را در مقاله مورد بررسی قرار می‌دهند: عنوان، چکیده، ساختار مقاله، بحث و استدلال، تجزیه و تحلیل داده‌ها، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی، سنخیت مطالب مقاله با عنوان، تناسب محورهای اصلی مقاله (چکیده، کلید واژه، مقدمه، متن اصلی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، بحث و استدلال و نتیجه گیری)، انسجام و پیوستگی مطالب، رعایت اصول پژوهشی به ویژه از بعد روش‌شناسی، رعایت شیوه نگارش، توانایی استدلال و پروراندن مطلب، کیفیت مقاله از نظر استنادات، نو و بدیع بودن عنوان و مطالب مقاله، تنظیم منابع و فهرست مطالب و مآخذ، بررسی پیشینه پژوهش.

فرایند داوری مقالات بدین شرح است:

- اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.

- اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.

- اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد، مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.

- اگر نظر یک داور بازنگری جزئی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.

4. پس از پذیرش در مرحله سوم، دبیر تخصصی مقاله‌ها را بررسی می‌کند و نظر داورهای مختلف را تجمیع و بررسی می‌کند. سپس نظرات دبیر تخصصی به سردبیر ارسال می‌شود و مقاله جهت اصلاح به نویسنده برگردانده می‌شود.

5. پس از اصلاح مقاله توسط نویسنده، مقاله مجدداً به دبیر تخصصی ارسال می‌گردد تا اصلاحات را بررسی و تأیید نماید.

6. پس از پذیرش در مرحله پنجم، مقاله جهت بررسی و تأیید نهایی به سردبیر ارسال می‌شود و پس از تأیید نهایی توسط سردبیر آماده برای انتشار می‌گردد.