داوران

  نام داور سمت / سازمان آدرس ایمیل داوران
غلامرضا طالقانی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
gtalghani@ut.ac.ir
طیبه عباسی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
t.abbasi@ut.ac.ir
عباس نرگسیان استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
anargesian@ut.ac.ir
نور محمد یعقوبی  استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
modiran77@gmail.com
علی اصغر پورعزت  استاد دانشگاه تهران
pourezzat@ut.ac.ir
سودابه میثمی فرد دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
sodabeh.meysamifard66@gmail.com
مریم کیقبادی دانشجوی دکتری تطبیق و توسعه دانشگاه تهران
mkeyghobadi@ut.ac.ir
     
سارا فلاحتی  عضو هیات علم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
arta_tirdad2000@yahoo.com
رضا واعظی دانشیار  دانشگاه علامه طباطبایی تهران
vaezi@atu.ac.ir
شهریار محمود زاده احمدی نژادی دانشجوی دکترای خط مشی گذاری دانشگاه تهران
shmahmoodzadeh@alumni.manchester.ac.uk
سید کمال واعظی دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
vaezi_ka@ut.ac.ir
منصوره معینی  دانشجوی دکتری رفتار سازمانی دانشگاه تربیت مدرس
mansooreh.moeini@yahoo.com
علی قربانی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران
ghorbani02@gmail.com
مجتبی امیری دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
mamiry@ut.ac.ir
احد رضایان قیه‌باشی دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ahad.rezayan@ut.ac.ir
علی حمیدی‌زاده استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پردیس فارابی قم ، قم، ایران
hamidizadeh@ut.ac.ir
محسن علیزاده ثانی استادیار، گروه مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
m.alizadehsani@yahoo.com
محمد دوستدار دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
m_dostar@yahoo.com
غلامعلی طبرسا استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
g_tabarsa@sbu.ac.ir
علی پیران‌نژاد دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
pirannejad@ut.ac.ir
علیرضا اسدزاده دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
aasadzadeh@ut.ac.ir
محمدرضا اسماعیلی گیوی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
s.givi@ut.ac.ir
ندا محمد اسماعیلی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
nedaesmaeili@ut.ac.ir
غلامرضا معمارزاده دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
gmemar@gmail.com
شهره مستور طهرانی دکتری مدیریت محیط زیست، گروه مدیریت شهری، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، تهران، ایران
tehranishohre@gmail.com
شبنم زرجو دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
shabnam.zarjou@ut.ac.ir
سید حامد هاشمی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز گیلان، گیلان، ایران
hamed58h@gmail.com
طیبه امیرخانی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ta.amirkhani@gmail.com
حسن عابدی جعفری استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
h_abedijafari@yahoo.com
ریحانه پورحسن دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ایران
r.pourhassan@yahoo.com
داوود حسین پور دانشیار مدیریت دولتی - دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه علامه طباطبائی - تهران - ایران
arjim000@gmail.com
علی اسماعیل زاده مقری  رئیس دانشکده اقتصاد وحسابداری واحد تهران مرکز
alies35091@gmail.com
مهدی خیر اندیش دانشیار مدیریت دولتی، مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
dr.me.kh@gmail.com