داوران

  نام داور سمت / سازمان
غلامرضا طالقانی استاد مدریت دولتی دانشگاه تهران
عباس منوریان استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران
مجتبی امیری دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران
کمال واعظی  دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران
ندا محمد اسمعیلی استادیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران
طیبه عباسی استادیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران
عباس نرگسیان دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران
محمد رضا اسمعیلی گیوی دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران
رضا واعظی  دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا معمارزاده دانشیار مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات تهران
نور محمد یعقوبی  استاد مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی اصغر پورعزت  استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران و رئیس دانشکده حکمرانی
حبیب ابراهیم پور استاد مدیریت دولتی دانشگاه محقق اردبیلی
بهاره عابدین استادیار مدیریت دانشگاه مازندران
علی پیران نژاد دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران
عادله دقتی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
نجمه مهدی بیگی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سارا فلاحتی  عضو هیات علم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
علی قربانی استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران
احد رضایان قیه‌باشی دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه تهران
علی حمیدی‌زاده استادیار مدیریت دولتی دانشگاه پردیس فارابی قم 
محسن علیزاده ثانی استادیار مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران
محمد دوستدار دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه گیلان
غلامعلی طبرسا استاد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی
شهره مستور طهرانی دکتری مدیریت شهری دانشگاه آزاد واحد تهران غرب 
سید حامد هاشمی استادیار مدیریت دولتی پیام نور تهران
طیبه امیرخانی استادیار مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی
حسن عابدی جعفری استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
ریحانه پورحسن دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
داوود حسین پور دانشیار مدیریت دولتی  دانشگاه علامه طباطبائی
علی اسماعیل زاده مقری  رئیس دانشکده اقتصاد وحسابداری واحد تهران مرکز
مهدی خیر اندیش دانشیار مدیریت دولتی، مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
سمیه ملک مکان دانشجوی دکتری تطبیق و توسعه دانشگاه تهران
منصوره معینی دانشجوی دکتری رفتارسازمانی دانشگاه تربیت مدرس
سودابه میثمی فرد دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
مریم کیقبادی دانشجوی دکتری تطبیق و توسعه دانشگاه تهران
علیرضا اسدزاده دانشجوی دکتری خط مشی گذاری دانشگاه تهران
شبنم زرجو دانشجوی دکتری مدیریت دولتی