نمایه نویسندگان

پ

  • پورعزّت، علی‌اصغر بودجه‌‌بندی رویه‌‌ای: رویکردی هنجاری به نقش بودجه‌‌بندی عمومی در ساخت واقعیت آینده [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-29]

س

  • سیدرضایی، میر یعقوب بودجه‌‌بندی رویه‌‌ای: رویکردی هنجاری به نقش بودجه‌‌بندی عمومی در ساخت واقعیت آینده [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-29]
  • سهرابی، شهلا تعالی خدمات عمومی و شبه پارادایم‌های مدیریت دولتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 45-66]

و

  • واعظی، رضا نقد مدیریت دولتی و مدیریت توسعه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 31-43]
  • واعظی، رضا تعالی خدمات عمومی و شبه پارادایم‌های مدیریت دولتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 45-66]