ایستایی خط مشی های عمومی: فهم رهاشدگی خط مشی های عمومی در بخش خصوصی ایران (حوزه صنایع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، پردیس بین المللی دانشگاه تهران، کیش، ایران.

10.22111/jipaa.2023.388902.1105

چکیده

خط‌مشی‌های عمومی توسط قوای قانونگذار جهت حل مسائل عمومی تدوین و ابلاغ می‌شوند اما برخی از آنها اجرا نمی‌شوند یا در میانه راه معطل می‌شوند. بسیاری از رهاشدگی خط‌مشی‌های عمومی در بخش خصوصی و مربوط به صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوسط بوده و آثار زیانباری را به این بخش به عنوان موتور محرکه صنایع بزرگ، تحمیل نموده به گونه‌ای که بررسی‌های آماری از تعداد  قابل توجهی از بنگاه‌های راکد در زمینه‌های مختلف بر اثر اجرا نشدن قوانین حمایت از تولید حکایت می‌کند. لذا هدف از پژوهش پیش رو ارائه مدل رهاشدگی خط‌مشی‌های عمومی در بخش صنایع ایران است. بدین ترتیب جهت استخراج عناصر اصلی مدل، در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با 33 نفر از مجریان خط‌مشی‌های در بخش خصوصی در صنایع مختلف مصاحبه عمیق انجام شده است. گزینش مشارکت‌کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند از شاخه نظری انجام شده است. مدل نظری رهاشدگی خط مشی‌های عمومی  با طی مراحل پژوهشی نظریه داده بنیاد و با شناسایی مقوله های علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و سرانجام پیامدهای پدیده با مرکزیت مقوله محوری با عنوان ایستایی خط مشی های عمومی، استخراج گردید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stagnation of Public Policies: Understanding the Abandonment of Public Policies in the Private Sector of Iran (Field of Industries)

نویسندگان [English]

  • abbas nargesian 1
  • mansour usefirad 2
1 Associate Professor, Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 PhD in Public Administration, Department of Public Administration, University of Tehran, International Campus, Kish, Iran.
چکیده [English]

Public policies are formulated and promulgated by the legislature to solve public issues, but some of them are not implemented or are delayed in the middle of the road. Many of the neglect of public policies in the private sector and related to industries, especially small and medium industries, have imposed harmful effects on this sector as the driving engine of large industries, in such a way that statistical surveys of a significant number of stagnant enterprises in various fields It tells about the non-implementation of production protection laws. Therefore, the aim of the upcoming research is to present the model of abandonment of public policies in the industrial sector of Iran. Thus, in order to extract the main elements of the model, in the form of a semi-structured interview, an in-depth interview was conducted with 33 policy makers in the private sector in various industries. The selection of the participants has been done with the purposeful sampling method from the theoretical branch. The theoretical model of abandonment of public policies was extracted through the research stages of the foundational data theory and by identifying causal, contextual, intervening categories, strategies, and finally the consequences of the phenomenon with the centrality of the central category called stagnation of public policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policymaking
  • abandonment
  • private sector