اهداف و چشم انداز

برخی از اهداف نشریه حکمرانی و توسعه به شرح ذیل است:

 - توسعه و گسترش مطالعات و پژوهش­‌های جدید انجام شده توسط اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی کشور.

 - ارائه راهکارهای علمی در راستای رفع مشکلات مدیریتی کشور و منطقه بر مبنای نتایج پژوهش‌های کاربردی.

 - نقد و بررسی نظریه‌ها و نظریات علم مدیریت به ویژه در زمینه حکمرانی و کاربردی کردن این نظریات.

 - انتشار یافته‌های جدید علمی و کاربردی مدیریت به منظور ارتقاء دانش کارشناسان و متخصصان کشور.

 - فراهم آوردن زمینه تبادل نظر و ارتباط بین پژوهشگران و متخصصان مدیریت.

حوزه‌های موضوعی نشریه حکمرانی و توسعه

محور اول: حکمرانی 

  • حکمرانی خوب 
  • حکمرانی مشارکتی
  • حکمرانی شبکه ای
  • حکمرانی منابع طبیعی
  • حکمرانی آموزش عالی
  • حکمرانی سالم
  • حکمرانی داده

محور دوم: خط مشی گذاری عمومی؛

• فرایند خط مشی گذاری و تحلیل خط مشی
• اجرا و ارزیابی  خط مشی
• خط مشی رفتاری و تطبیقی  
• خط مشی گذاری و پدیده های نوین (کلان داده ها... هوش مصنوعی و علوم داده)

محور سوم: آینده پژوهشی

  • حوزه سلامت  و بهداشت
  • حوزه فناوری و داده 
  • حوزه آموزش

محور چهارم: رهبری و سرمایه انسانی؛

• رهبری در سطح ملی و سازمانی
•مدیریت منابع انسانی در سطح ملی و سازمانی
• مدیریت رفتار سازمانی و روانشناسی صنعتی و سازمانی
• مدیریت شناختی

محور چهارم: مدیریت عمومی و تحول سازمانی؛

• مدیریت فرایندها و سازماندهی
• مدیریت تحول و توسعه سازمانی
• تحلیل گری و هوش سازمانی
• مالیه عمومی و بودجه‌ریزی دولتی