فراترکیب پیشایندهای طفره‌روی اجتماعی در سازمان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

امروزه نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین و با ارزش‌ترین منبع در موفقیت سازمان‌ها شناخته می‌شود. از همین‌رو، سازمان‌ها تلاش‌های گسترده‌ای برای بهبود شرایط کارکنان، بهبود عملکرد و افزایش انگیزه آنان انجام می‌دهند. در این مسیر موانعی وجود دارد که مانع از دستیابی به بهره‌وری مطلوب می‌شود. طفره‌روی اجتماعی یکی از مواردی است که به طور مستقیم منجر به کاهش عملکرد و بهره‌وری کارکنان به ویژه در یک محیط گروهی می‌شود. طفره‌روی اجتماعی پیامدهای منفی بسیاری برای سازمان‌ها به همراه دارد و به طور مستقیم بر عملکرد سازمان تأثیر منفی برجای می‌گذارد. با توجه به شیوع پدیده طفره‌روی در سازمان‌ها از یک سو و کمبود مطالعات جامع در خصوص پیشینه پدیده مذکور، پژوهش حاضر بر آن شد تا این موضوع را با روش فراترکیب بررسی کند. در این راستا از 93 مقاله با محتوای مرتبط، 31 مقاله از نظر روش تحقیق کیفی بودند که مبنای تحلیل قرار گرفتند. برای ارزیابی پایایی یافته‌ها از ضریب کاپا و برای ارزیابی پایایی، انتقال‌پذیری، تایید پذیری و پایایی از ضرایب آلفای هلشتاین، پی اسکات و کرپیندرف استفاده شد. ضرایب بدست آمده برای این معیارها به ترتیب 711/0، 834/0، 770/0 و 860/0 بود که به معنای تایید معیارهای فوق می‌باشند. در نتیجه این تحلیل، 38 کد، 14 موضوع و 6 دسته عامل شناسایی شد که به ترتیب اهمیت شامل عوامل مدیریتی، شغلی، محیطی، فردی، ساختاری و تکنولوژیک بودند. محیطی، شخصی، ساختاری و فناوری. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Synthesis of Antecedents of Social Loafing in Organizations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadi 1
  • Alireza Soveidi 2
1 Public Administration Department, Human Sciences Faculty Islamic Azad University, Birjand Branch, Birjand, Iran
2 Ph.D Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Birjand Branch, Birjand, Iran
چکیده [English]

Today, human resources are recognized as the most important and valuable resource in the success of organizations, so that organizations make extensive efforts to improve the conditions of employees, improve their performance, and increase their motivation. In this path, there are obstacles that prevent the desired productivity from being achieved. Social loafing is one of the things that directly leads to a decrease in the performance and productivity of employees, especially in a group environment. Social loafing has many negative consequences for organizations and directly affects organizational performance. Considering the prevalence of the loafing phenomenon in organizations on the one hand and the lack of comprehensive studies regarding the antecedents of the said phenomenon, this research decided to examine this issue with a meta-synthesis method. In this regard, out of 93 articles with related content, 31 articles were qualitative in terms of research method, which were the basis of analysis. The Kappa coefficient was used to evaluate the reliability of the findings, and the Holstein, P-Scott, and Kerpinderoff's alpha coefficients were used to evaluate the reliability, transferability, confirmability. The obtained coefficients for these criteria are 0.711, 0.834, 0.770 and 0.860, respectively, which means confirming the above criteria. As a result of this analysis, 38 codes, 14 themes and 6 categories of factors were identified, which in order of importance were: managerial, occupational, environmental, personal, structural and technological.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resources
  • social loafing
  • antecedents
  • Meta-synthesis