حکمرانی اطلاعات در مراکز علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت اطلاعات و دانش، گروه علم اطلاعات و دانش‏شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران و کارشناس ارشد مرکز اسناد و مدارک دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

حکمرانی اطلاعات رویکردی برای مدیریت کسب، خلق، ذخیره، سازماندهی، اشتراک، اشاعه و استفاده مؤثر از اطلاعات در داخل و خارج از یک سازمان است که بیشتر سازمان‏های امروزی از آن برای تسهیل و تسریع مدیریت فرایندهای اطلاعاتی خود از آن استفاده می‏‌کنند. بنابراین هدف این پژوهش تشریح نقش حکمرانی اطلاعات در مراکز علمی است. این پژوهش بنیادی است و از روش کتابخانه‏ای برای گردآوری اطلاعات از انواع منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی استفاده کرده است. حکمرانی اطلاعات در مراکز علمی شامل مؤلفه‏های عمومی مانند افراد، فناوری، فرایندها، خط‏مشی‏ها، ابزارها و مؤلفه‏های خاص مانند ارزش اطلاعات، کیفیت اطلاعات، امنیت اطلاعات، حریم خصوصی، پذیرش اطلاعات و مدیریت رکوردها است که می‏تواند زمینه مدیریت چرخه حیات اطلاعات، اشتراک، دسترسی، استفاده، حفاظت و آرشیو اطلاعات را در میان جوامع علمی تسریع و تسهیل کند. همچنین حکمرانی اطلاعات می‏تواند از طریق ممیزی، اولویت‏بندی، تعیین خط‏مشی‏ها، پالایش اطلاعات، کنترل اطلاعات و ایجاد سیستم‏های اطلاعاتی زمینه‏های افزایش شفافیت، پاسخگویی و انعطاف‏پذیری و باز بودن، قانونگرایی، بهبود سرعت و اثربخشی تصمیمات و فرایندها، کاهش ریسک و هزینه‏‌های علمی و کنترل فساد را در میان جوامع علمی فراهم کند. حکمرانی اطلاعات در مراکز علمی می‏تواند با ایجاد محیط و فرصت‏های مناسب زمینه حکمرانی، مدیریت و سیاستگذاری درست فرایندهای جستجو، بازیابی، کسب، خلق، ذخیره، سازماندهی، انتقال، اشتراک، اشاعه و استفاده، تجزیه و تحلیل و کنترل اطلاعات در میان جوامع علمی را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Governance in the Scientific Centers

نویسنده [English]

  • Ali Sharafi
Ph.D of Knowledge and Information management, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran and Senior Expert in Central Library of Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Information governance is an approach to managing the acquisition, creation, storage, organizing, sharing, dissemination and effective use of information inside and outside an organization that most organizations today use to facilitate and expedite the management of their information processes. Therefore, the purpose of this study is to explain the role of information governance in scientific centers. This research is fundamental and the library method has been used to collect information from various printed and electronic information sources. Information governance in scientific centers includes general components such as people, technology, processes, policies, tools, and specific components such as information value, information quality, information security, privacy, information acceptance, and record management which can accelerate and facilitate the information lifecycle management, sharing, access, use, protection and archiving of information in the among of the scientific communities.  Also, information governance through auditing, prioritization, policy making, information refining, information control and creation of information systems in the fields of increasing transparency, accountability and flexibility and openness, legalism, improving speed and effectiveness of decisions and processes, reduce of scientific risk and costs and control corruption among the scientific communities.
Information governance by creating a suitable environment and opportunities in the scientific centers can provide proper governance, management and policy making of the processes of search, retrieval, acquisition, creation, storage, organizing, transmission, sharing, dissemination, use, analysis and control of information among the scientific communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information
  • Governance
  • Information Governance
  • Information Management and Information Cycle
  • Scientific Centers